dfo fgaxyktnkuth dfo;k] lsokiqjk

 

oUnuk

NUn Hkqtax iz;kr

 

Hkokuh ueks LoPN J`xakj vaxk

Hkokuh ueks lqUnjh f”kEHkq laxk

Hkokuh ueks dklfjnzkfj gUrk

Hkokuh ueks vkfl vkHkk vUkUrkA1A

 

Hkokuh ueks czãtk cqf) /kkek

Hkokuh ueks 'kqEc lagkfj L;kek

Hkokuh ueks Hkwr dSykloklh

Hkokuh ueks vkst vEHkkst vklhA2A

 

Hkokuh ueks rkjuh ckfj nzksuh

Hkokuh ueks e= ekrax xksuh

Hkokuh ueks bZ'krk nku nkrk

Hkokuh ueks :nz jkuh fo[;krkA3A

 

Hkokuh ueks jkxdatkr uSuh

Hkokuh ueks nkuokW n.M nSuh

Hkokuh ueks p.M ds izku gkuh

Hkokuh ueks flU/kqtk jktjkuhA4A

 

Hkokuh ueks nPN yksds'k Nksuh

Hkokuh ueks tksx funzk vtksuh

Hkokuh ueks tksxuh tqFFk lFFkh

Hkokuh ueks HkSjoh chlgFFkhA5A

 

Hkokuh ueks tksfr Tokyk v[kaMh

Hkokuh ueks papyk :Ik paMh

Hkokuh ueks czãuh czã ckek

Hkokuh ueks eSFkyh jke jkek A6A

 

Hkokuh ueks fuR; ’kksHkk uohuh

Hkokuh ueks Hkhe rsa izse Hkhuh

Hkokuh ueks eqaMgk eku eRrh

Hkokuh ueks jkf/kdk dkUg jRrhA7A

 

Hkokuh ueks esnuh Hkkj Hkaxk

Hkokuh ueks Hkkjrh uhy jaxk

Hkokuh ueks ukxcs/kh vjksgk

Hkokuh ueks nSR; lanksg nzksgkA8A

 

Hkokuh ueks dPNih Loku Hkklk

Hkokuh ueks ,su bZ’kku vlk

Hkokuh ueks C;kse xaxk cYkPNk

Hkokuh ueks psruk nsu nPNkA9A

 

Hkokuh ueks /kkjuh 'kwYk /kkjk

Hkokuh ueks rst la?kkr rkjk

Hkokuh ueks eksguh eqaMekyh

Hkokuh ueks dky dzO;kn dkyhA10A

 

Hkokuh ueks lR; vkyki ckyk

Hkokuh ueks o`Un fo|k fo’kkyk

Hkokuh ueks nso gsjEHk ekrk

Hkokuh ueks rUueks lUr =krkA11A