महाकवि   ईसरदासजी भादरेस    कृत  सम्पूर्ण  श्री हरिरस 

 Ekxaykpj.k

lqjlr lj/kk lwa tiwa x.kir ykxwa ik; A

bZlj bZl vjk/kok lncq/k djks lgk; AA

igyks uke izesl jks ft.k tx eafM;ks tks; A

rhu Hkqou pks jfTTk;ks lqQy djslh lks; AA

 

Hkxr cNy eks nS Hkxr Hkkat ijk lg HkzEe A

eq> r.kk Øe esVok dFkqa rqgkyk ØEe AA

ykxq gw igyh yqGs ihrkEcj xq# ik; A

Hksn egkjl Hkkxor ik;ks tkl ilk; AA

 

vkGh.kks gfj uke tk.k vtka.k tis tks thgak A

lkLrj osn iqjka.k loZ egh rr vD[kj lkja AA

rksjk gw iwjk ros ldw dse lejkFk A

p=Hkqt lg Fkkjk pfjr fuxe u tk.kS ukFk AA

 

dFkqa dse bzZlj dgS [kk.k ldy izr [ksr A

o;.k Jo.k uk eu olq fuxe vxkspj usr AA

ihB /kj.k&/kj iVVM+h gj mr ys[k.kgkj A

rksbZ rksjk pfjrk r.kks, ije u yk/ks ikj AA

 

nso fdlh miek nÅ rs f’kjT;k lg dks; A

rks lkfjlks rwa ght rwa voj u nwtks gks;AA

vkHk foNwVk ek.klka gS /kj >sy.k gkjA

/kj.kh/kj /kj NfM;k ,d rw> vk/kkjAA

 

tkG VGs eu eG tGs Fkkos fujeG nsgA

Hkkx gqoS rks Hkkxor lkEHkGh;ks Jo.ksgAA

gj gj djrk gj[k dj vkGl edj vatk.k

th.k ik.kh lwa fiM jp iou yisV;ks izk.kAA

 

gj chlkjs rw lwoS gj tkxs rks dTtA

vs vijk/kh vkRkek vkSxq.k vsg vyTtAA

gfj uke ij gj voj ug laHkkj vatk.kA

r: NMh ykxh yrk ikFkj  jSS xG tka.kAA

 

gj gj dj ijgj voj gjjks uke jrUuA

ikapw ikaMo rkjh;k dj nkxh;ks djUu AA

gj gj djrk gj[k dj vjS tho v.kcw>A

ikjl yk/kks vks izxV ru ekuo e> rw>AA

 

vsjs uj ijgj voj gj gj lwej gh;kg A

lar lqnek lkj[kk ØksMh /kTt dh;kgAA

ok.kh gfj chlkj dj okpS vk.k dqok.kaA

ir er NaMh iki.kh tkj foywch tk.k AA

 

uj gj chljtS ugha vkre ew< vtka.kA

dkG ldG tx dkVok dl ÅHkks dsok.kAA

vo/k uhj ru vatGh] Vidr lkl&mlklA

gjh Hktu fc.k tkr gS volj bZlj nklAA

 

ew< erh rw gal&eu dj gj&lj foljke A

ej&ej /kj ij Qj efr mj /kj fxj/kj ukeAA

ukjk;.k Hkt js ujk vrjtkeh vsdA

lkbZ tks loGkS gqoS voGk gqoks vusdAA

 

ukjk;.k jk uke lw Hkfj;ks jg Hkjiqj A

nkeksnj uS nk[koS ne fgd djS u nwjAA

ukjk;.k jk uke lq  izk.kh dj yS izhr A

vks?kV cf.k;k vkrek p=Hkqt vklh phrAA

 

ukjk;.k jk uke lq  yksd ejr tks yktA

cwM+syk cq/k ck;jk ty chp NksM+ tkgtAA

ukjk;.k jk uke jh eksM+h iM+h ihNk.k A

dsb fnu ckGkis x;k ds fnu x;k vtka.kAA

 

ukjk;.k jk ukea lw ] izk.kh ok.kh iks; A

te Mk.kh  ykxss ugh gk.kh ewG u gks;AA

ukjk;.k jks uke uj ug yh/kks uhj.kkgA

ok teokjks oksyh;ks T;w   taxy gj.kkgAA

 

ukjk;.k Hkth;ks ugha Hkth;k voj HktUuA

T;ka rth;k ekuo tye l>h;k rUu vlUuAA

Ukkjk;.k u chlkjtS uhr izr yhtS uke A

ts yk/kks ehu[kk tye ] dhtS mre dkeAA

 

ukjk;.k gks rq> ueWk ] b.k dkj.k gjh vTt A

th.k fnu vks tqx NMgka rh.k nhu rkslw dTtAA

ukjk;.k jks uke rks HkwMk gh Hkyok.k A

pksiM+h;k paxks Fk;s tsgM+ks rsgM+ks [kk.kAA

 

ukjk;.k ukjk;.kk rkj.k rj.k vghjA

pkj.k gks gjh xq.k poka lkxj Hkjh;ks [khj AA

ukjk;.k ukjk;.kk Qsjk dkV.k  QUn A

pkj.k gks gjh xq.k poka lksuks vUus lqxU/kAA

 

uke leksoM+ dks ugha ti ri rhjFk tksxA

ukes ikrd uklgha ukes ukls jksxAA

vtkesG te nG vxka foNwVks fo[keh okjA

djrs ukjk;.k dg;ks iwrk gwr iqdkjAA

 

oSn r.kh olkoyh dgks fd okp.k dkeA

feVS jksx vkte ej.k fuxe fy;rk uke AA

izHkq Hktrk izk.kh;k dhtS <hy u dk;A

Hkj cRFkk vFk dk<tS ] eanj cGrk ek;AA

 

cksg u Hkwyw ckith ts flj N=tq gks;A

dj thgk yks;.k Jo.k fdlks lq vkiS dks;AA

thgk ti txnh’oj /kj vrl esa /;kuA

dje ca/k fudje dj.k Hko Hkkt.k HkxokuAA

 

jke tirk js fjnk vkGl e dj vtk.kA

ts rw xq.k  tk.ks ugh iwN rq osn iqjk.kAA

tn tkxSS rn jke ti lwrk jke lHkkjA

mBr cSBr vkrek pyrk jke fprkjAA

 

jke uke jl.kk jVks oklj osj vosjA

vVD;k iNs u vkolh jke r.kh eq[k jsjAA

jke Hk.krk js fjnk ] dg dsrk xq.k gks;A

ekuS Bkdj tax uoS fil.k u xtS dks;AA

 

jke ltho.k e= jV o;.kk jke fopkjA

Jo.k jke xq.k lq.k lnk u;.kk jke fugkjAA

jke uke jVrks jgs ] vkBw iksgj v[kaMA

lqfej.k lk lksnk ugh fuj[k ns[k uo[k.M AA

 

jke Hk.kS Hk.k jke Hk.k vojk jke Hk.kk;A

ft.k eq[k jke u mPpjs tk eq[k yksg tM+k;AA

jke ltho.k e= jV vke; yxS u vxa A

tsrk nq[k gS txr esa lqft vks[kn JhjaxAA

 

jke ekr fir egr  xq# jke l[kk lq[knkrA

jke lc/kh ck/kok ] jke lgksnj HkzkrAA

jke fclkjh D;q jg;ks js eqj[k en vU/kA

ft.k fnu jke u tfIIk;ks oks fnu èkqqqU/k AA

 

fg;k e NaMS gfjHkxr jl.k e NaMs jkeA

vrjtkeh vki.kks Bkdj gS lg BakeAA

nk[kS bZljnkfl;ks ] dVd u gks.kk dh/kA

jke jke jVrk Fkdk yd oHkhl.k yh/kAA

 

#M+ks djlh jketh lg ckrk JhjaxA

Hkxrk is Hkq/kj /k.kh pk<.k #i lqpaxAA

thg Hk.kS Hk.k thg Hk.k daB Hk.kS Hk.k daBA

eks eu ykxks ege.k ] ghj iVksGS xaBAA

 

p=Hkqt pj.kka /kkj fpr vy[k vtksuh vk[kA

xksdqy fxj/kj X;kau xg jke uke eq[k jk[kAA

lkabZ rw oÏk /k.kh rw> u oÏk dks;A

rw ftUuk flj gkFk ns ] lS tx oÏk gks;AA

 

lkbZ lwa lS dqN gqoS cank lw dNq uak;A

jkbZ lw ijcr djS ijcr jkbZ eka;AA

vkGloka vTtk.koka fny [kksVarka nwjA

lkfgc lkapka lk/kok ] gS gktjka gtwjAA

 

jgS foyacs jkejl vyjl fx.ks vyIiA

vsg egk/kw vkrek cs rhjFk vs rIrAA

[kq/kk u Hkkts ikf.k;ka p[kk u Hkkts vUuA

ewdr ugh gj ukao fcu ekuo lkpS eUuAA

 

uke lqrhjFk uke ozr uke lyksHkks dke A

vsdks vk[kj rrQy ti thgk Jh jkeAA

vkye eksjk vksx.kk lkfgc rw> xq.kkgA

cwan fcjD[kk jSr d.k Fkkx u yk/ksS rkgAA

 

nhg ?k.kk ek>G nquh #fG;ks is[k.k #iA

ekgo fgo çdkl eks flo rkgjks l#iAA

u ns lkn D;qa ukFkth lkn fn;s tks larA

vki.k uke mykork /ksu gh dkua /kjraAA

 

eu ik[ks gh egeg.k pfo;s thg pfjrA

vkre fi;ka vatk.k gh vej djS vejrAA

jke Hkjkslks jk[krk vkn.k bZljnklA

ÅdGrk eag vksjnS cank j[k fcloklAA

 

/kkjS rks lkgc /k.kks djs foayc u dk;A

ekj mikos esnuh eqgjr gsd.k eka;AA

vkre OgSlh vsdyks NqVr ru laxkFkA

lk[kh fr.k fnu la[k/kj lqjx r.ks iaFk lkFkAA

 

HkxrikG Hkxoar Hkt /kwir jl.kk /kkjA

fpr fulfnu gj gj mpj lklks lkl laHkkjAA

vkBw igj vuar vr ti thgk txnhlA

dslo fdlu fdyka.kdj vf[kyukFk dg bZlAA

 

iqjlksre iwj.k çHkq jk?ko fxj/kj #iA

eqqjyh/kj eksgu eqdan Hkt yS f=Hkqou HkwiAA

cnjh Vhde ijl cq/k tx eksgu tSdkjA

?k.knkrk vkaun?k.k Jhifr L=o.kka /kkjAA

 

iyd fufel uagikarjS nk[kS nhun;kyA

/kj.kh/kj fgjnS /kjS xkoS xq.k xksikGAA

dslo dg dg lwrfj;s uga lksb;s fuj/kkjA

jkr fnol ds lqfejus dcgqd yxS iqdkjAA

 

eulk Mkd.k ekgjs jk?ko dk< #nkgA

ou ft.kesa dsgj olS =kls E=xyk rkgAA

 

vks volj uag vkols bZlj vk[kS vsgA

iq.k jS gfjjl Ákf.k;k tye lqQy dj tsgAA

 

dYi osn lkLrj dFks fl/k lk/kd lg dks;A

vu fcu =ir u mits gfj fcu eqxfr u gks;AA

lPp fi;kjks lkab;k  lkabZ lPp lgk;A

lkpka vxu u tkGgh lPpka lji u [kk;AA

 

Hkkx cMk rks jke Hkt ns.k tksx dNq ns;A

vdy cMh midkj dj  nsg /kj;ka QG vsgAA

oko py.k ykxS dj.k  lwjt ll [ka yXxA

bZl ftdklw mijS  dks; u tka.kS eXxAA

 

pank lwa x;ks pku.kks  lwjt eaMy lks;A

tho gfj jl tkprka gfj lwa ukrks gks;AA

vkre vkGl rt igy vksG[k vkn folUuA

tsg euksjFk eu >qjs  djr laiwj fdlUuAA

 

rs vksGsgh gj r.kk ] ts uj uke tiarA

ls tejkij rt lgt  jk/ko lj.k jgraAA

jke tiark jktJh  jke Hk.karka fj}A

jke uke laHkkjrS  ikehts uo fu}AA

 

vsdks uke vuar jks  isyS iki ÁpaMA

to& fry tsrkS tkGuG [kks.k ngS ou&[kaMAA

vksx.k Egkjk vkith  cxl xjhc uoktA

ts dqG iwr diwr OgS  pgs firk dqG yktAA

 

 

xq.k vorkj uke

ø nsoh oanuÀ

¿xkFkkÀ

fj/k fl/k fn;.k dks;yk jka.kh

ckGk chtea= czgek.khA

o;.k fn;s eks vfojG ok.kh

iq.kw dhr fte lkjaxok.khAA

¿Nan csvD[kjhÀ

cz[kHk dfiy gSxzho folaHkj

nrk=h gfj gal nkeksnjAA

jko&cSdqB /kuarj fjD[kHk

x#Mk#< folu Ál.khxzHkAA

 

ePN dPN okjkg egeg.k

ukjflag okeu ukjk;.k AA

nqTt&jke j?kq&jke neksnj

Ølu cq} dydh d#.kkdj AA

 

cnzh okld O;kl osnka&c.k

ije fujatu eqdfr ln iko.kAA

cfG vorkj rqa gh cfG c/k.k

Hkxr r.kk /kfj;k nq[k Hkat.kAA

 

tx vorkj ueks txnhlj

vuar #i /kkj.k ru bZljAA

roka t gfj vorkj rqEgkjk

lnxr yfg NqVS lalkjkAA

 

porka pfjr rqEgkjk psru

txr ugha iqujfi ekuo tuAA

vdG vtUe vys[k vÁaize

Øe ee dVS rw> dFkrka ØeAA

 

ekgjk vØe esVok ek/ko

Øe gwa dfFkl rqgkGk dsloAA

uke rqEgkGks gks!?k.kukeh

lkl mlkl laHkkfjl LokehAA

 

jkr fnol gfj gnS j[kkfol

vkBw igj vuar mYykfolAA

ekaMs iwtk rw> eg.keFk

ldG ljhj dfjl be lqfdz;FkAA

 

xydk flyk flyk xkserh

ekaMs cs laxe ewjfrAA

lkGxjke flyk lq/k lsofl

vXxj pan.k /kwi m[ksfolAA

 

vaur mj vkjrh mrkfjl

lksG Ádkj iwt laHkkfjl AA

Hkko Hkxr djrks tx Hkkou

ifrr ljhj dfjl ee ikouAA

 

lqtG Kku eatu ru lkfjl

/zke Øe ti ri use c/kkfjlAA

pj.k ifoRr dfjl be p=Hkqt

f=xq.kukFk vkos vkxG rq>AA

 

ta?kk ifor dfjl gwa tV/kj

uzr djrks vkxG ukVsljAA

bafnz;ka ifoRr dfjl vizizea

neS X;ku rw> n;rk neAA

 

uHk daB fuiki dfjl ujgj

/kkjS eqnzk rw> la[k/kjAA

mnj ifor gq dfjl vijeaij

pj.kkE=r ro ys; pØ/kjAA

 

ikou fjnks dfjl iq#lksre

laps uke rw> Jh laxeAA

eu gwa ifo= dfjl gfj eksjks

Vhde X;ku /kjs mj rksjksAA

 

dj nq; ifor dfjl lsok dj

tks³s rw> vkxG txr xjAA

 

ifor [kaHk gw dfjl vs.k ij

vad fnok; la[k pd ÅijAA

 

fuiki da/k be dfjl ujgfj

uesa rq> pj.ksa iwgdj uHkAA

daB be ifor dfjl d#.kkdj

xkos rw> pfjr xksihojAA

 

eq[k be ifor dfjl v?k eat.k

Hk[ks Álkn rw> nq[k Hkat.kAA

jl.k fuiki dfjl be jk?ko

Hk.ks rq> xw.k rkj.k nf/k HkoAA

 

nl.k fuiki dfjl neksnj

vk.kan gals rw> fxfj m)jAA

v/kj ifor dfjl vfgokj.k

eqGds Hkxfr Áse e/kq ekj.kAA

 

oka.kh ifor dfjl lhrkoj

fur Ár dzhr Ádkls ujgjAA

uklk folu dfjl be fujeG

ÁHkq ?kwaVs ro pj.kka ijeGAA

 

uS.k fuiki dfjl ukjk;.k

isf[k #i rq> Hkxr ijk;.kAA

L=o.k ifor dfjl be Lokeh

Xkq.k rq> dFkk lq.kS ?k.kukehAA

 

H=dqfV ifor dfjl folEHkj

/kkjS pan.k xksih /kj.kh/kjAA

eLrd ifor dfjl e/kq lwnu

oanS rw> pj.k tqx oanuAA

 

 

fyyk³ fuiki d#a y[kehoj

ekFkS pk< rqYlh r.k eatjAA

rqpk ifor dfjl nljFk r.k

pjp foysi djS gj pan.kAA

 

dk; fuiki dfjl be dslo

naMor djh rw> nbZrka noAA

jkse jkse ro uke j[kkfolA

be djrks gfj pj.kka vkfolAA

 

eulk okpk Øe.kk ekgh A

ujgj rks fo.k jkf[kl ukghAA

folS lalkj r.kk folkfjl

Jhjax xq.k Fkkjk laHkkfjlAA

 

eSa Egkjh bfUæ lg ek/kkA

cfG m)kj folS rks cka/kkAA

uke uko gw pf<;ks txUkzi

j[ks fgo Mksywa jko.k fjiAA

 

djks Ñik ro lsok dhtS

fyojkoks ro uke t yhtSAA

i[kS jtk dksbZ py.k u ikeS

Hkxr oNG if³;ks tx HkkeSAA

 

jkt r.kh baNk j?kqjk;k

vf[ky pjkpj tho mik;kAA

jkt vX;k EgkjS fljjkf[kl

Hkw/kj rw> r.kk xq.k Hkkf[klAA

 

?k.k nhgka foNV~;ks ?k.kukeh

lkFk rEgh.kks f=Hkqou LokehAA

Hkerks jk[k gesa tx Hkkou

Áse Hkxr nks f=Hkqou ikouAA

 

fdlu jk[k fgo gwa&rks djrks

/kj.kh/kj eerk eu /kjrksAA

rw> folS efr ns /kw&rkj.k

dwi lalkj dk< lc dkj.kAA

 

Qsjk ?k.kk HkoksHko Qjrks

Ekk/ko jk[k tuerks ejrksAA

Ukjk;.k rks le dks ukagh

ewj gh Hkou gqde ps ekghaAA

 

vks lalkj vlkj vukeh A

lj.kS lkgc jk[kkS lkehAA

iki djarks eks eu ikihA

rkgjS uke tk; lc rkihAA

 

f=HkqouukFk ughsa ro rksySA

ckag xgks vc bZlj cksySAA

 

fc.k vijk/k foVacrks jk[kks f=Hkqou jk;A

dj dwMk lkLrj dFku dj dwMk Øe dks;AA

vsg iVarj nk[k vc Hkxrk oPNG czgeA

dh/kk ve ds re fd;k ]/kqj gfj iki /kjEeAaA

 

rkgjh bNk nh/k rs thok vkfn tuEeA

frr fdr gwrk ve r.kk dslo fdlk djEEkAA

 

vkfn Fkk lwab Åiuk tx thou lg thoA

Åap uhp ?kj vorj.k ] nh D;w oal nbZoAA

 

vkS iM+iap veki jks rw djrk =hdEEkA

vkiks iS vGxkS jgh ]dsd HkGkoS ØEeA

 

vkiks iS gaqrk vuar vki;ks rs vorkjA

iki /kje D;qa ihM+ok yk;k thok ykjAA

 

vf[ky rq ght ds dks voj cgqukeh cqÖ>cA

ys[kks ugha y{ehifr lEoM+ izk.kh lzCcAA

 

vkfn r.kks t®oak vjFk Hkkats esa eq> HkjEeA

isgyk tho ijksfV;k fd;k ds isyak ØEeAA

 

vdje dje mik; dj tkxfo;k rs thoA

txir dks tk.ks ugha xr Fkkjh g; xzhoAA

 

[kk.kh P;kj [kksg.k /kjk tk;k ft.k fnu tarA

fd/kk fd.k ik[ks dje mRRke e//ke varAA

 

fd/kk dq.k iqxs fdlu oMk lkegh oknA

vkfn u dks rks fc.k vuar vkre dje u  vknAA

 

Øexr iqNk rks duak xksfoan gwat fxaokjA

ukMs olrh MsMjh iw.ks dh lenk ikjAA

 

dse gqvks blj dgs fd.k tk;ks djrkjA

czgek #nz fopkj Hkze usgs tk.ks fujadkjAA

 

Nan eksrhnke

Hkzek; fopkjr banz czgEeA

u ikor rksjk; u ikj fuxEeAA

izeslj rksjk; ik; iyks;A

dqjk.k iqjk.k u tk.kr dks;AA

 

v/kks[kt vD[kj rq> vHksoA

fnudj pan u tk.kr nsoAA

=.kS&xq.k rq> u tk.kr rarA

vghl lcn u tk.kr varAA

 

oMk rr rq> ygS u fopkjA

ijnj rq> u ikor ikjAA

Hkyk eqfu rq> u tk.kr HksnA

fofp=; rq> e vk[kr HksnAA

 

neksnj rq> nlS fnxikGA

fdrkbd ikj u tk.kr dkGAA

mHkS v.kikj vxEe vys[kA

y[kfEe; rq> u tk.kr ys[kAA

 

egk rr rw> u tk.kr  ekgA

fd;ks rq> ds.k vk;ks rq; dkgA

vuhyks; uhy dgar vlslAA

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

vykg vFkkg vxzkg vthr A

vekr vtkr vtkr vrhrAA

vjr vihr vlsr vlslA

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

vud u lad /kad u /khlA

u okl u ckl u vkl u bZlAA

fujkG fudkG f=dkG ujslA

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

vxEe vNsg vikj vuksiA

vizEe vys[k vxEe vyksiAA

fojkx u jkx u oIIk u oslA

vknsl vknsl vknsl vknslAA

dekG folkG HkqikG fdlUu]

oMkG HkqtkG mtkG folUu AA

eq.kky HkqvkG N=kG egsl]

vknsl vknsl vknsl vknsl AA

 

fuewG fulk[k fujat.k ukFk]

ljTt.k Hkqo.k rhu lezkFkAA

eqfux.k lsod lwj egsl]

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

jgS jr /;kau vBP;klh fjD[k]

ygS uag ikj czgEek fy[[kAA

lgLl eq[ks tl Hkk[kr lsl]

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

dgS ludkfnd pk:ab _hr]

i<S fur ukjn /kkfj; izhrAA

lnk jr lso [kxsl lqjsl]

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

v/kkseq[k rki riS eqfu&bZl]

jtks re jap /kjS ufga jhlAA

/kzqo jfo panz lq/;ku /kjsl]

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

lcs dqG&es:; lkr lean]

mpkjr uke vgksful banAA

eq[kka fur Vsjr czã egsl]

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

xksjh lqr tki tiar x.kSl]

lnk eqfu /;ku /kjS flo lsl AA

oans eqfu pkj.k nso folsl]

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

vHkax vFkkg visz; v:Ik]

NNksg cnUu enUu l:Ik AA

eq[kka ug esYgS lsl egsl]

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

dFks lqj uke f=rhl djksM+]

tiS uj uke mHkS dj tksMAA

i;air okl fi;kG iqjsl]

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

gqok fjD[k [kkst vBklh gtkj]

oanS tl osn N lkL= fopkjAA

f/k;kor fdUuj ;{k /kusl]

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

pkfj; okf.k; [kkf.k; pkj]

oanS tx tho fopkj fopkjAA

ygS uag ikj dNq yoysl]

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

mHkS jfo panz fd;k rSa mtSl]

jE;kS vdGad lnk rwa jeslAA

nf/k& Hko rkj.k rwa njosl]

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

vgksful dkx HkqlaM vkjk/k]

i<S rc uke lnk izgyknAA

tiS lqdnso ftlk tksxsl]

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

prqHkqZt nk[kS osn fp;kj]

cnS eq[k lkLrj oS.k fopkj AA

xkoS tl fur ldRr x.ksl]

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

lir i;kaG u lkr lean]

nlS nzxikG u pan nqfMa+nAA

lqesj u lsl igYyka lkst]

gqrks t gqrks t gqrks t gqrks tAA

 

izfFk&iqM+ MkG u vkHk izpaM]

Hkyks dk; yksd egk czgeaMAA

vtS flo vkfn; ik.k vykst]

gqrks t gqrks t gqrks t gqrks tAA

 

tUe u nEEk u tho u tar]

vdEe u dEe u vkfn u var AA

lqnsl egsl u lsls ljkst]

gqrks t gqrks t gqrks t gqrks tAA

 

esV eqjyksd isBks tG ekag]

rBs bd vaM fuik;ks rkagAA

fd;ks /kj& vacj ckfj; dkst]

gqrks t gqrks t gqrks t gqrks tAA

 

uo xzg Fkki.k Fkhj lquke]

/kjs dsm yksd vyksfdd /kkeAA

egknr eks[k leki.k ekst]

gqrks t gqrks t gqrks t gqrks tAA

 

vuar ijkdze rw> vuar]

ugh rqo vkfn ugh rqo varAA

ugh rqo :Ik ugh rqo js[k]

ugha rqo oIi ugha rqo os[kAA

 

ugh rksa; tkr ugha rks; tka.k]

ugha rksM fiaM ugha rks; izka.kAA

ugh rks; lkj ugha rks; lq)]

ugha rks; ckG ugha rks; cz)AA

 

ugha rwa tksx ugha rwa tki]

ugha rwa iq.i ugha rwa ikiAA

ugha rwa /kzEEk ugha rwa /kke]

ugha raw dazEEk ugha rwa dkeAA

 

ugha rwa tho ugha rwa tEe]

Ukgha rwa nsg Ukgha rwa nEeAA

Ukgha rwa ukj Ukgha rwa ukg]

Ukgha rwa /kwi Ukgha rwa NkagAA

 

Ukgha rwa BksM+ Ukgha rwa Bkae]

Ukgha rwa xksB Ukgha rwa xkaeAA

Ukgha rwa vUu Ukgha rwaa vkl]

Ukgha rwa oUu Ukgha rwa oklAA

 

Ukgha rks uS.k Ukgha rks; ukl]

Ukgha rwa L=Ee Ukgha rwa lklAA

Ukgha rwa HkzEe Ukgha rwa Hkkl]

Ukgha rwa va/k Ukgha rwa tklAA

 

Ukgha rwa XkqTt Ukgha rwa X;ku

Ukgha rwa nqTt Ukgha rwa naku AA

Ukgha rwa tÈo Ukgha rwa   tar ]

Ukgha rwa vkfn Ukgha rwa var AA

 

Ukgha rwa dkG Ukgha rwa Øee]

Ukgha rwa C;kG Ukgha rwa czãAA

Ukgha rwa nso Ukgha rwa nSr]

Ukgha rwa Hkso Ukgha rwa HkSrAA

 

Ukgha rwa foiz Ukgha rwa oSl]

Ukgha rwa [kf=; lqnz u [kSlAA

Ukgha rwa ewG Ukgha rwa MkG]

Ukgha rwa i= Ukgha rwa ijkGAA

 

Ukgha rwa ckG u cz) u ewG]

Ukgha rwa Fkkoj lqD[ke FkwGAA

Ukgha rwa tho pjkpj tsFk]

Ukgha rwa ea= u ra= u rsFkAA

 

Ukgha rwa nhg Ukgha rwa jkr]

Ukgha rwa Hkzkr Ukgha rqo tkrAA

Ukgha rks; tka.k fiNka.k tekj]

Ukgha rks; lk[k laca/k lalkjAA

 

Ukgha rqo for Ukgha rqo oka.k]

Ukgha rqo [ksr Ukgha rqo [kak.kAA
Ukgha rqo ukj iqjD[k lusg]

Ukgha rqo nhj?k lqD[ke nsgAA

 

izFkh  vi rst vuhy vdkl]

Ukgha rq> lqUu vlqUu fuoklAA

izeslj izka.k&iqjD[k iz/kkau]

xjCHk txr osnkar fxukuAA


ugha rks; ekr ugha rks; cki]

vkist vkis t miUuks vkiAA

euPNk cht pykos ewG]

Fk;kas pj cspj lqD[ke FkwGAA

 

fojkV vkdkj fuikfo; :[k]

nqbZ QG ts.k fd;k lq[k nqD[kAA

fuikfo; :i mHkS uj ukj

o/kkfj; tXx r.kkS folrkjAA

 

fd/kks bds tho fd/kks bd Øe]

/kjs bd iki /kjs bd /kzEeAA

ljfTt; vki f=oh/k lalkj]

gqoks eT> vkit jEe.kgkjAA

 

?kMs lg vkit gwark ?kkV]

c.kkfo; foLo fd;ks oSjkVAA

fdrkbd okj czgEek; dh/k]

yhyk vorkj fdrk rSa yh/kAA

 

folOo fuik; fdrhbd ckj]

czgEek gkFk fn;ks cksikjAA

vkiksfi; bPNk vki vyD[k]

fy;k vorkj pkSjklh; yD[kAA

 

gqoks fnx&ew< czgEek ns[k]

vtIIik jk[ko :i vys[kAA

lud lulru Hkzkr lqjhr]

fprk;k czãk gal pfjrAA

 

ek;k lc  lkaoV ckG eqdan]

lwrks oM+&ikau lek/k leanAA

miUuk; nkuo nks; vthr]

HkktS lg nso gq; HkSHkhrAA

 

ibV~Bk vk.k rqgkGh t iwB]

mckj fclUu dgS lqj ÅBAA

izeslj lkaHkG nso iqdkj]

fo/kwa l.k lTt gqoks fr.k ckjAA

 

fcgk bZ >ksfy; gsd.k ckFk]

fujksgj eka; fd;ks tq/k ukFkAA

fcgwa e/kq dhV tlk cG cq)]

thR;k rSa nkuo ckgqo&tq)AA

 

nbZrka vkxG nso nrkj]

opkfo; nso fdrkbd okjAA

djsok nso r.kka dsbZ dkae]

j;kS fcp nsr egktG jkaeAA

egkfxM+ iSB egktG eT>]

fdrk tq/k dh/k izFkEeh dTtAA

izFkEeh; tkrh jsl i;G]

nk<ka xg jk[kh; nhu&n;kyAA

 

j[kh /kj okj fdrk rSa jke]

l>s fgj.kk[k fo[ks laxzkeAA

vkdkls okj fdrk rSa vk;]

fo/kw fl; f=iqj vE=r okoAA

osnka jk; ok*j djh dbZ ckj]

l>s tq/k dh/k nbZr lagkjAA

foeksfg; :Ik vxk/k c.kk;]

tVk/kj dkt nbZr tGk;AA

 

fdrk rSa okj fo[kS dGiar]

cka/kh ys lax izFkh cGoarAA

gykfo; dSfrd ckj geYy]

eF;ks egjk.ko gsdy&eYyAA


fdrk rSa okj fy;k fØlUu]

fj.kk;j jksfG; pmn jrUuAA

eF;ks rSa okj fdrk egjka.k]

lqjk fy; vE=r nh/k lqtka.kAA

 

nGS dsbZ okj oMkG nbZr]

banzkiqj nh/kks; lØ vthrAA

g.kS u[k okj fdrk gj.kD[k]

Hkokuh; Hksjo nh/kk HkD[kAA

 

ikGs i[k ckj fdrk ojnku]

lq.karka lsod vkjr lkoAA

fn;k rSa okj fdrk ojnku]

Fkis /kw jktl vPpG FkkauAA

Ikqdkjka lar lq.kS izriky]

nkSMS+ mB vkrqj nhu n;kGAA

jka[kS rS okj fdrk xtjkt]

egkcfG xzkg g.kS egkjktAA

 

nck cfG okeu yh/kks nkau]

mHkS dj iSaM teha vlekauAA

cka/ks rSa okj fdrk cGjko]

oxksfo; nka.ko dh/k o.kkoAA

 

Hksns rSa ckj fdrk HkwxksG]

djarh vka.kh xax fdyksGAA

fdrkbd okj ujka lq[k dh/k]

n;k dj nso f=foLVi nh/kAA

 

gqok vlqjka.k r.kk gydkj]

iq.ks tenXxu eqD[k iqdkjAA

vk;ks dsbZ ckj QjLl mikj]

lgLljckgqo lSu lagkjAA

 

[k=h cal okj fdrkbd [ksl]

js.kk fy; nh/kh foizka jslAA

ftiS rSa okj fdrk cfG tax]

j[kko.k rkr tusrk; jaxAA

 

/kjs uj nsg vtks/;k /kkae]

jktk nljFFk r.kS ?kj jkaeAA

fcgwa j?kqohj lksfe= cqyk;]

ltS tx foLokfea= lgk;AA

 

lqckgq ejhp rkfM+dk la?kkj]

egkfj[k dh/k fulad ewjkjAA

tuDd r.kS cG vkfo; T;kx]

HkaX;ks /kuq Hkhe Hkyk fl; HkkxAA

fd;kS =; [kaM Hkwrsl dks naM]

csVks nljFFk r.kkS cG&caMAA

vk;kS fn[ka dksi L=oar vaxkj]

rtS cG pki gqvkS nqt R;kjAA

 

fOg;kS oj O;ko mNko folsl]

/kk;S tag nso fnusl /kuslAA

dSd; eaFkj dqc/k fd/kSo]

fl;k ou jkae y[k.k fl/ksoAA

 

egk fn; eku djh xqg ehr]

rkjS flG dhj dqVac lghrAA

foM:i dh/k lqiuf[k; oUu]

rnS [kj&nw[k oNksfM+; rUUkAA

 

gjh egEEkk; /kj;kS NG&gko]

feGS g.koar egkcG ekoAA

fca/kS lr rkM+ ieS dfi cks/k]

tnS fcgqa H=kr fHkMS+ egk tks/kAA

 

fd;ks dfi fear lqxzho lqdkt]

jgPps ckfG l fdlda/k jktAA

mikM+ fcxkM+S lenk vksM+]

dgs lksbZ tkstu naqn fdjksM+AA

/kjh n/k ikt igkM+ka /kkj]

inEe v<kj mrkfj; ikjAA

iM+;kS tn vk; oHkh[k.k ik;]

fy;kS rn jk?ko daB yxk;AA

 

mxkj cHkh[k.k dh/k vHkhr]

nh/h rSa yad vyh/k vnhrAA

fy;kS rSa okj fdrk x< yad]

la?kkfj; dqaHk eukM+S ladAA

ftiS rSa okj fdrk banz thr]

la?kkfj; nSar cgksfM+; lhrAA

nGS rSa okj fdrk nlda/k]

cka/;kS n/k nsoka NksM.k ca/kAA

 

ekjs rSa okj fdrk edjk[k]

lkuqTt mckjs csnka lk[kAA

fc[kks czt eka; iM+*rh ckj]

/kjS u[k okj fdrk fxj /kkjAA

 

otkM+s rq okj fdrkbd oal]

fdrk rSa Qsjk; thR;ks dalAA

jtk mxzls.k lEeiS jkt]

djs tnqoal r.kk fl/k dktAA

 

fdrk oj ikaMok Åij dh/k]

yk[kkxzg daqrka dk<s yh/kAA
nqlkl.k nzks.k xaxso nztks.k]

[kiS dqj[ksr v<kj v[kks.kAA

 

fdrk rSa lsox lkj.k dkt]

jP;kS gFk.kkiqj iaMo jktAA

tGk p[k tkG.k dkG&toUu]

fd;ks eqpdan fufeRRk fdlUuAA

 

ck.kklqj Nsn Hkqtk cGor]

dh/kh tx thr fyNEeh darAA

/kjs rq; okj fdrk gj /;kau]

xzgko.k yksd vuksvu X;kauAA

 

fHknS dsbZ okj vlqj vHkax]

tqxks tqx dh/k dhrkbd taxAA

nquhpk&dkG HkqtkG nbZr]

ftds nG lTt mHkS nzg thrAA

xqokGka lsr j[kh rSa xk;]

egknq[k gwar NqMkfo; ek;AA

tGa rka; mRrjk xzHHk ea>kj]

vuar ijh[kr lar mxkjAA

 

fujHHk; dhu vHkSeu ukj]

feykfo; xksi cdklqj ekjAA

ftokM+S ukj r.kh t;nso]

xgs pd iRr j[kS xaxsoAA

 

ipkfG; lkHkG nhu iqdkj]

cpkfo; ykt fo[kEeh okjAA

liqjS Fkku bdks u lgLl]

jekir rksj vHkqr jgLlAA

 

oNksfM+; #nz dikG czgEe]

fd/kks lwdnso vrhr djEeAA

mxkjS lzki Fkdk vejh[k]

lnk fd; lsox vki ljh[kAA

 

vl[;k rw> r.kk vorkj]

czgEek #nz ygS u fopkj AA

ueks ludkfnd L;ke ljhj]

ueks o; iap cz[ks p= ohjAA

 

ueks egh lkg ojkg leRFk]

ueks gj.kkD[k grs fut gRFkAA

ueks eN lzx eMk.k eqdn]

ueks dfG jkl nSr fudanAA

 

ueks gSxzho fuxEe lgsr]

ueks [kGekj g;kuu [ksrAA

ueks fc/k osn leki.k fo//k]

ueks lqj dkt djs gj fl)AA

 

ueks ru gal f=yksdh rkr]

ueks fc/k x;kua lq.kkok.k ckrAA

ueks izgykn mckj.k izEe]

ueks eze&dklo ekj.k ezEeAA

 

ueks deBk/kj :i ldk;]

ueks eanjkpy ihB Hkzek;AA

ueks gfj vki /kurja gks;]

ueks lc jksx fuokj.k lks;AA

 

ueks /kze&fola/kj /kkj]

ueks e/k O;kid lks; eqjkjAA

ueks cfG&ca/k.k :Ik ckoUu]

ueks Hkj rhu ixka f=HkqoUuAA

 

ueks =;&:i nrk=; nso]

ueks ti&rIi f/k;kau vtsoAA

ueks tx&vkn&iqjD[k txhl]

ueks vorkj vla[k v/khlAA

 

ueks uj ukj.k tksx fuokl]

ueks nq[k esV m/kkj.k nklAA

ueks xt rkj.k ekj.k xzkg]

ueks ozt dkt lq/kkj.k okgAA

 

ueks /kj /;kua fjns gj /kkj]

ueks eulk /kqo&iwj eqjkjAA

ueks iqu Hkwir izRFk iquhr]

ueks vouh v?k esV vuhrAA

 

ueks fj[k rkil :i fj[kaHk]

ueks vorkj mnkj vlaHkAA

ueks dfiyslj fn‘V d:j]

ueks lqr L=x tGko.k lwjAA

 

ueks fj[k tkenxUu lqjhl]

ueks fd; okj uN=h bdhlAA

ueksa j.k jkao.k ekj.k jkae]

ueks fd; fl) oHkh[k/k dkaeAA

 

ueks dUg :i fudan.k dal]

ueks cztjkt ueks tnq olaAA

ueks ize lar xÅ izrikG]

ueks nqlVka nG nhu n;kGAA

 

ueks Hko cq) Hk;s Hkxokau]

ueks xzfg tho n;k mj X;kauAA

ueks cfp O;kl fuxEe o[kka.k]

ueks ig dh/k v<kj iqjka.kAA

 

ueks bG esV.k iki vikj]

ueks cjrkfo; lrtqx ckjAA

ueks fudGa fd; ukFk ujsg]

ueks dfG dkG[k ukl djsgAA

 

ueks vorkj vuar vikj]

ueks i< lsl ygS ufga ikjAA

ueks vrqGh cG rkr vuax]

ueks fujoka.k ueks fujyaxAA

 

ueks ifr lwjt dksfV izdkl]

ueks ou ekfG; yhy foyklAA

ueks y[k danzi yko.k rUu]

ueks eueksgu :i enUuAA

 

onUu gqyklr us= foykl]

eqxV fdjhV v[kS xG ekyAA

olUu lqihr oiq ?ku okau]

dqaMy edjkdr lksHkr dkauAA

 

mHks dj nq.k vkcn vl[k

lkjxa inEe xnk pd la[kAA

ueks iap ozUu ijEe iquhr]

flrkflr uhy lqjr lqihrAA

 

lgL= foHkqr fo;kid lzOo]

nqoknl vxqGa xkr fniOoAA

tnqdqy uk;d lkfe; tXx]

inEe irkd vydr iXxAA

 

iaxk jh js.k /kjs flj izEe]

f/k;koS iXx vgksful /kzEeAA

iwtS in iadt deyk ikf.k]

mnDd p<koS xaxk vkf.kAA

 

i[kkGr rhjFk vM+lB iXx]

bnzkfnd nso djr vksGxAA

rGkslS iXx uoS fu/k rEe]

egkfl/k lk/kd tka.kr ezEEkAA

 

egkre tka.kr czge egsl]

lnk ix vkxG yksVr lslAA

xq.kk fur vLrqr djr x.ksl]

ixka fj[k ykx djS fut islAA

 

ixka g.ker djr iz.kke]

lksg ix vkxG dkrdlkeAA

ixk rG eaMr lhl iz;kx]

olS ix vkxy Xa;ku fojkxAA

ixk fon;k lg tksM+S ik.k]

oGs ix ro [kV Hkk[k o[kk.kAA

vkxs ix jkt [kGDd mn)]

xjTt ixk jt eksVk xz)AA

 

fi;S ix & jLl czgEek&iwr]

veh; lqjaHk fyoS vo/kwrAA

iwtS ix foEey osn iqjk.k]

vGh;G ukFk fy;s v?kzk.kAA

 

fy[kEeh iXx /kjS mj ysg]

cq/kh flf/k iXx rGS jg csgAA

jeS ix & Nkag e/kwdj fjD[k]

rdS ix ukx ljhlk rD[kAA

 

ixka Hkf.k fla/qo lkkr fi;kG]

esYgS ix vfXx eqrkgG ekGAA
lqgS ix Nkag lkrw& fj[k&L;kae]

jats ix Nkag ftlk cGjkeAA

 

lsoS rq> ikao lnken lDd]

bGk ix Nkag e;ad vjDdAA

lsoS rq> ikao leanj lkr]

fujat.k ikao ueks fujxkrAA

 

tiS ix xksre xxZ teUu]

dfiYy d.kkn dgs djeUuAA

iratG O;kl tqM+S fur ik.k]

onS ix nzks.k ukjn o[kka.kAA

 

tiS ix okflB tkaenxUu]

egk oyehd luDd exUuAA

ijklj okf[kyk in lso]

vLVkod vf= tka.kS vl HksoAA

 

foLokfear dkli x:M+ foesd]

vBklh gtkj v[kS eu vssdAA

lsoS ix tUud lUud lwj]

vHks eu vks/ko vks vd:jAA

 

tqtBG Hkhe djS ix tki]

visZ ix uhj vjTtq.k vkiAA

ns[kS ix Nkag jgS lgnso]

lnkfn udwy djS ix lsoAA

 

tiS ix dksV&NiUu&tnwo]

oanS lqdnso tlk foluwoAA

ixka fcgqa&jkg djar iz;ka.k]

lsoS in dat lU;kfl l;ka.kAA

 

iz.kEeS iXx ijEe izohr]

lko=h xkSfj xk;=h lhrAA

lsos ix pkj.k fdUuj fl)]

onS ix jk tl oal folq)AA

 

tqgkjS iXx ftlk t;nso]

lsoXx vusd djS ix lsoAA

gqoS ix Nkag lnk gj gkj]

lksgS ix Nkag lqozD[k lalkjAA

 

lsoS ix Nkag focq//k lekt]

jgS ix Nkag oM+k cfGjktAA

pjPpS iXx fujEeG pan]

fn;S ix oanu nso nqM+banAA

 

rGS ix Nkag uoxzg rkae]

ixka fnxikG djar iz.kkeAA

oMk ix fur onS njosl]

ns[kS ix nso djS vknslAA

mGXxr ikao /kjEe vyD[k]

pgS ix xksj[k vkrqj pD[kAA

vGw >r ikao fojDr veka.k]

lsoS ix jkmj nkl lqtka.kAA

 

vkoS ix vksGx Nkag vykg]

fy;S ix Nkag r.kk QG ykgAA

vNS ix Nkagftlk dqG lkr]

iz.kEeS iXx ljXxe lkrAA

 

ixka lc oanbZ tksM+r ika.k]

HkqoUu&pÅn tiS ix Hkka.kAA

oMk tksfxUnz oaNS ix okl]

rqqgkGk iXx u esYgwa rklAA

 

vfgY;k jsl fn;ks rS vax]

ljhj dqcTtk; dh/k lqpaxAA

nh/kh uG dwcM+ mRke nsg]

u HkkaX;ks ukx.k& ukx lusgAA

 

v[kak miek u[k dksV vjDd]

lEkzkFk ljTTk.k Hkat.k lDdAA

bds f[k.k eka> HkatS /kj vkHk]

fuik; v/ksf[k.k ine ukHkAA

 

ijEey dEeG lnzl iXx]

fu/kku ijEe fuokj.k uzXxAA

tVk/kj oaNS nSar tGk;]

foeksgs :Ik vlk/k c.kk;AA

 

blk ix rw> r.kkg mnkj]

lsoarka iki VGS lalkjAA

e BSy e Bsy iaxk lwa ew>]

f=foØe ukFk vukFkag rw>AA

 

inkjFk yk/kks; rw t ijCc]

lq=ka fte rka.kk&oka.kk; LkzCcAA

iqjka.k l izHHk oapk.kk; i=]

txRifr rwq ght rwq t txrAA

 

txfr; tkfr; & ikafr; tka.k]

izNUu gqoks rm nhBks; izak.kAA

nhBks izHk vkre vkifg nk[k]

Hkqou ugha ft.k BksM+ l Hkk[kAA

 

NqVks Fk;ks ekgo ?kwa?kV NksM+]

B;ks rwa Bkoks Bkfo; BksM+AA

eq.kka fdFk tkx vlh tx ewj]

ugha ft.k eka> rqgkjks; uwjAA

 

tGk&FkG Fkkoj taxe tks;]

dBS gfj rw> i[kS ugha dks;AA

edksfM+; dhV irax eq.kky]

fHk[kax rq ght rq ght HkqvkGAA

 

lcS Hkjiwj jºîks ?kuL;kae]

jeS ?kV eka> lnk rqfg jkeAA

gfj rw o.kkfo; ckft; gn]

ckthxj rw> cMks; fcgnAA

 

vNSS L=c eka> rq vki vyw>]

xksfoUn rqgkGks yk/kks; xw>AA

eqdan e iSB iM+nk eka;]

Bkoks gksa dh/k lcsa fg; Bka;AA

 

lcS vlFkkau gksa ns[kr lkab]

eka.kl nsor ukxka; ekafgAA

baMt Lonst tjk mnHkTt]

ek;k lc rw> e Hkwyo eqTtAA

 

lqjr rq ght rw ght lcn]

ejn&eagyk; vki ejnAA

Ørkar rwa Ør ØhM+k rq; dake]

jekM+ e iXXk yk/kks fgo jkaeAA

 

nkrkj eqxr v.kady nso]

lkyksd lkehi lk:Ik lkesoAA

lnkuUn nkrkg uke lgLl]

j?kwir HkfDr lq ve`r jLlAA

 

Hkxr v/khu eqxfr & HkaMkj]

Vxkspj osn czgEe mpkjAA

fujta.kukFk ueks fujok.k]

fdlUu egk?k.k :Ik dY;k.kAA

 

fo/kks fo/k nhBks; eka> foHkwr]

/kqrkb; NksM ijh lc /kwrAA

e jk[k iM+nks vkMks; ew>]

ftr fuj[kwa frr nk[ko rw>AA

 

izHkq rwa ikaf.k; rwa t ioUu]

xjTtr Hkkse fi;kG xxUuAA

bGk =; rwa t mMh;.k vHHk]

iuaxka es?kka; ekafg ijHHkAA

 

jeS rwa jke tqok /kfj jax]

rq ght lean rqa ght rjaxAA

v.kq ijeka.kq frgkjks; val]

fgoS e Nik; Nrks FkbZ galaAA

 

tk.;ks fgo vks>G NksM thou]

is[kka rqo MkGk lk[kk; iUuAA

vtka.kka vkxG js rwa vtka.k]

tka.khrk ikl udks fNi tka.kAA

 

yxkM+ xGS tfu varj yk;]

ogs fte ok; rd  er ok;AA

olhdj lCc rqgkjk; osl]

ugha rw tsFk l nk[ko uslAA

 

y[;ks fgo :i iM+nks u yk;]

eqjkj ijr[[k ckgj eka;AA

Bxkjk; Bkdj gsdV Fkh;]

iM+nks; uka[k ijks fgo ihoAA

 

tks;ks eSa jke foeklh tse]

ruka ?kV Hkhrj nhBks rseAA

xG x;ks Hkze NqVh eu xaB]

djks gfj okr yxkfM+; daBAA

 

f=.kksa gh u vkMks ns[kwa rw>]

eq[kkeq[k  lso djkoks ew>AA

f=Hkafx; gsd gqvk rqEg&gEe]

iziksVk; vac r.kk ij&izEeAA

 

gqok be lkafe; lsod gsd]

vksGfD[k; varj vsd vusdAA

Fk;ks fgo gsd tqoks fde Fkk;]

feGxks ika.kh; ika.kh; eak;AA

 

leka.kks rw> eagh ?kuL;ke]

jk?ko egkjks; vkrejkaeAA

egkjks; Bkdj cSBkst ekafg]

iqtkor vkiq; vkiqt ikfgAA

 

xkts xzg eka>y cSBks eqT>]

iqtkjk lq iap p<koS iqTtAA

lcS e> rw rqeka e> lCc]

miTtr tse lq vacqn vCcAA

 

dgS fte daFk djka og dkae]

fjnk e> yk/kks rw vkrejkeAA

uthd t ik;ks eksjk; ukFk]

Lokeh go rw> u NksMka; lkFkAA

 

u esYgqa rw> r.kks gfj ukae]

fclUu Hkxr r.kka foljkaeAA

ijEe fuokl fuokj.k iki]

tksxslj Hknz vtIik; tkiAA

 

izxV~Vs x;kau rksjk tag izEe]

HkxS en eEer NwVr HkzEeAA

vk[karka uke VGS nq[k vks?k]

miTtS vk.kan fpr veks?kAA

 

ros gfj ukae vgksful rEe]

tjkrad dkG u O;kir tEEkAA

HktS gfj ukae VGS eu HkzEe]

dFkS gfj ukae tGS ru ØEeAA

 

jVS ro uk feVS nq[k jksj]

tjke; iki u ykxr tksjAA

tiS ro ukae vgksful thg]

lalkj frdka uag [kkor lhgAA

 

jVS ro ukae ozankou jko]

frdka eu dkae u O;kir rkoAA

djS gfj gsr rqEgh.kh Øhr]

fparka R;ka ewG u ykxr phrAA

 

jVS ro ukae lnk óh jax]

Hk[ks uag rkfg lalkj HkqtaxAA

j[kS rc ukae r.kh vr jh>]

oGS /k[k R;kag u ekjS ohtAA

 

jrs rqo ukae jgS jgeka.k]

ftdka uag lkalk vko.k&tka.kAA

ftdks gfj ik; yX;ks jg tk;]

fryks Hkj eksg u yksir rk;AA

 

ons rqo ukae y[kEe.k ohj]

ujka fiaM&?kkr gqoS uag uhjAA

nk[kS rqo ukae lq vD[kj nks;]

uSM+ks jg izak.k fu;kjks u gks;AA

 

p=Hkqt ukae /kjSS rqo fpr]

uo fu/k&fl/k feGS R;ka furAA

:pS ro ukae ftds ?k.k :Ik]

dns u iM+S uj lks Hko&dwiAA

 

eqjkj rwa vk; cls tkfg eUu]

ngs uag rkfg lalkj noUuAA

tiS gfj rksjk tki ftdkg]

VGS Hko ca/ku iki frdkgAA

 

Hk.kS xq.k rksj yfPN Hkjrkj]

yxS u frdka eu iki yxkjAA

eqdan rwa vk; clS tkfg eqD[k]

lalkj lean rjs og lqD[kAA

 

vksG[[ks jke t vki gh vki]

fo[kS ru iap ldS u fo;kiAA

HktS ro ukae ftdk Hkxoku]

[kis rkfg iki f=[kk [k; ekauAA

 

fujta.k ukFk ueks fudGad]

dGafd; VkG.k lk/k dGadAA

ueks cksgukeh ek/ko cq)]

lsoDd l/kkj lnk flo lq)AA

 

ueks Lkzc dkj.k lkj.k L;kae]

mckj.k xksdG bUnz mnkeAA

ueks tx&oanu tho.k uan]

egkfo[k ukx mrkj.k eanAA

 

ueks eqj es?k ejn.k eYy]

la[kklqj dky cdklqj lYyAA

euksa dal& dsfl fo/kwal.k dUg]

:De.k izka.k iqjD[k jrUuAA

 

ueks izegal ljksoj izse]

fujEey xksdyukFk uxseAA

ueks Hkxrka ol xks&Hkjrkj]

folUu fcaznkou yhy fogkjAA

 

ueks fudGad ueks fujlad]

ueks lq[k lk/k lean e;adAA

ueks fllikG euko.k lad]

tjkla/k nso.k lsu mtadAA

 

ueks g;xzho fuxEe fu[kkr]

cMk dfo czã onS cM ckrAA

ueks izFkq :Ik izrki iq:D[k]

ueks oj ykN ijEe fojD[kAA

 

ueks vo/kwr mnkl vyD[k]

ueks xwjnr fxukau xksjD[kAA

ueks foxukau fxukau fo[kaHk]

FkkaeS vkHk izFkh fo.k FkaHkAA

 

ueks oj&lhr f=Hkwo.k oan]

ueks e/kq dhVHk thr eqdanAA

ueks fo/k yk/k.k esV.k O;k/k]

ljki HklEe mrkj.k lk/kAA

 

ueks /kj.kh/kj /kkj.k /khj]

ueks Hkorkj.k Hkat.k HkhjAA

ueks voxr ueks vdGhl]

ueks vijEe ueks lc bZlAA

 

ueks gfjjLl ueks gfjgal]

ueks gfj dkUg ueks vfj&dalAA

ueks gfjnso ueks gfj ukae]

ueks gfj :Ik ueks gfj jkaeAA

 

ueks vks∙e :Ik ueks vksadkj]

ueks vtjkej lsl v/kkjAA

ueks vorkj ldkt v/khl]

ueks txrkt ueks txnhlAA

 

ueks v.k&vkae; tksr v[kaM]

ueks oi dksV olS czgeaMAA

ueks vax vk.kan :Ik vrhr]

ueks vo/kwr vØEe vthrAA

 

ueks e/kqlwnu nso.k eks[k]

ueks nr nso foMkj.k nks[kAA

ueks izgykn mrkj.k ikj]

ueks gj ladV esV.k gkjAA

 

ueks óc&O;kid vax vuax]

ueks ful cklj&jS.k fugaxAA

ueks v.k jsg vusg vuar]

ueks v.k nsgh O;kid varAA

 

ueks fujysi ueks fujdkj]

ueks fujnksl ueks fuj/kkjAA

fujXxq.k ukae ueks rqo ukFk

lxw.k l:Ik ueks lejkFkAA

 

ueks izgykn r.kk izfrikG]

ueks lfl lwjt tksr flaxkGAA

ueks d:.kkdj :i daBhj]

ueks oj&ykN r.kak j?kqohjAA

 

ueks uj L;anu gkad.k gkj]

lcS nG dkSjo dj.k lagkjAA

ueks Ør dkG r.kka nlda/k]

ueks cgq nso NqMko.k ca/kAA

 

ueks gfj yhyk; mre ukae]

lksga vorkj ueks fl;jkaeAA

folUu ueks rq> vkn foHkwwr]

dq.k tka.kS rw> r.kh djrwrAA

 

ueks fujdkj ueks fuokZa.k]

ueks fuj iXx ueks fuj iak.kAA

ueks fuj iD[k ueks fujizsg]

ueks fuj nD[k ueks fujnsgAA

 

ueks fuj ØR; ueks fuj dkae]

ueks futhZr ueks fu;kZeAA

ueks fujHkwi ueks fuj Hks[k]

ueks fuj :i ueks fuj js[kAA

 

ueks vpqrkuan xksfoUn vTt]

ueks oj[kk gqar jk[k.k czTtAA

ueks fl/k tksfx; ladj lsl]

ueks czt bZl ueks uV oslAA

 

ueks rq xksfoUn ueks rq xksiky]

ueks fxj/kkfj; uan xqokyAA

ueks cynso ueks czt cky]

ueks nq[k Hkat.k nhu n;kGAA

 

ueks uanuan ueks uanusl]

ueks cztpan ueks cztnslAA

ueks tnqukFk cfGHknz tksM+]

fj.kk;j okl ueks j.k NksM+AA

 

ueks iqjlksre =hØe izEe]

ueks ejtkn v[kaM fuxEeAA

ueks lr:?k.k Hkjr lusg]

ueks voxr Hkxr vNsgAA

 

ueks dqaHks.k r.kk Hkqt dkG]

ueks [kG jkdl dqy [kSaxkGAA

ueks j?kqoal r.kk fjo jkae]

fo/kwal.k yad oMk ofj;kaeAA

 

ueks nqtia[k fotS jFk /kTt]

xq.ksg vrhr y[kUu&vxzTtAA

ueks izHkq lk;j cka/ko ikt]

ueks j.k jkao.k jksG.k jktAA

 

ueks nqtjkae neksnj nso]

ueks xq: nzks.k dj..k xaxsoAA

ueks oiq okae.k nhj?k oh[k]

fHk[kax iqjanj Hkat.k Hkh[kAA

 

ueks ukjflag y[kEeh; ukg]

folaHkj ohBG vkn ojkgAA

ueks eN ek/ko dPN dqjEe]

irhr m/kkj.k nso ijEeAA

 

ueks xq: vkn izlfUu; xzHHk]

ueks j?kqjkt dfiYy fj[kHHkAA

ueks xq: ukjn czã&fxukau]

ujk;.k tksfx; tksx&fu/kkuAA

 

ueks fl/k ladj Hkkat.k lwG]

eqjkj eqdan egkrÙk ewGAA

ueks fur ukae veh; fu[kkr]

f=fo/k vrhr iznweu&rkrAA

 

ueks fl/k&lk/kd lso lqjsl]

uos dqG ukx i;kG ujslAA

ueks lzCCk O;kid vax vuax]

ueks ful&oklj jS.k fugaxAA

 

egkxt xzkg NqM+ko.k ear]

lukru ikGd dsoG larAA

Hkxr l Hkw/kj Hkakt.k HkhM+]

iztkGgq nso vekaf.k; ihM+AA

 

ueks ize ØEe ueks ize dke]

ueks ize /kzEe ueks ize /kkeAA

ueks ijekre vkre ik.k]

ueks iqjlksre uke izek.kAA

 

ueks ij czã ueks ij Hkzr]

ueks ijØEe ueks ijØrAA

ueks ize iXx ueks ize ik.k]

ueks ize vad ueks ize vk.kAA

 

f=fo/k f=tXx f=foØe rkj]

prqjHkqt vkre psru lkjAA

cfGHknz&cak/ko xksdqG&ckG]

f[kaekoar lk/ko nqLV&[k¡xkGAA

 

xksfoan Hkxr fuokj.k xzHHk]

ije veh; tqr in izHHkAA

lnk muen tksxk.kan fl)]

o; ru ckG u tkscu oz)AA

 

mFkki lFkki c`gEek; ban]

prqjHkqt Hkakt ?kM+S jfo panAA

HkqoUu =.kS&uj nso Hkqtax]

izeslj rksjk; dhV iraxAA

 

lfPpnk;uan vrhr lalkj]

foHkw vrqGhcG izEe fopkjAA

/kjEe djEe ijEe lqFkake]

jghr lcn lq dsoy jkaeAA

 

tk.;kS ro :i d;ks uag tk;]

feyh fte ewd flrk eq[k eka;AA

ieS dq.k ikj rksjk ijpaM]

olS izfr jkse folS czgeaMAA

 

ruka e/k vkn iziwj.k var]

luDd lukru tka.kr larAA

rqgh lc dkG rqgh lc nsl]

fuxEEk vuar djS fujnslAA

 

lFkki.k /kzEe izdkl.k lCc]

xkikG vlqj mrkj.k xzCcAA

vuki&luki vuwi vNsg]

n;kG eqjr foojftr nsgAA

 

fcuk oi :i vuar foFkkj]

vewG folOo& fojD[k v/kkjAA

izNUu izrD[k iz/kku&iqjD[k]

vxkspj gsd vusd vyD[kAA

 

leka.km ekafg gq;m lq[k lkar]

HkjEe nqvkG NqVS tx&HkzkarAA

lFkhj.k lr v.kan lpsr]

xksfoan xghj rq X;kau :isrAA

 

lek.km rw> eafg lq[k lkar]

oaNS og lkae djka ftfg okrAAa

lsoXx i;aiS rw> leksg]

folUu j[ks fgo Fkk; foNksgAA

 

veki dGk fcan ukn mnkl]

uekfe; Hkwr ljCc&fuoklAA

izØr vrhr iqjD[k iqjk.k]

v[kafMr X;kau ijEe v?kzk.kAA

 

izFkfOo; dkj.k rkj.k izHHk]

lcS tx nzOo fo;kid lzCcAA

mir [kir izdrZ vlax]

ljkst lqykspu /kqzo LkzhjaxAA

 

vf[ky riksfu/k =hxq.k bZl]

vthr tjkezr tksx v/khlAA

folOo foeksg folUu foX;kau]

jrh ifr&rkr izdrZ jktkauAA

 

nk[kS fdo lsod bZljnkl]

izeslj VkGtS tkea.k iklAA

vk[kS fgo bZlj rst&vaokj]

izHkq VkGks eq> tEe izgkjAA

 

firkeg lCc czãek; fiÙk]

dFkS fo/kuk fo/k&fo/k lqØhrAA

Lkzh jax vuar djs rqo lso]

Hkxr n;kG nfg rfg HksoAA

 

xzgS fcu ika.k viko xoUu]

vys[kr :i lksgks vu vUuAA

equsl egk fpr varj ea>]

izpaM egk cG rstl&iqatAA

 

nhBks rm xr u cw>o nso]

vxEe vxkspj rksj vosoAA

y[;kS rm ikj ygka u vyD[k]

uoS [kaM ea> fn[kkfM+; uD[kAA

 

mGfD[k; gwa&rwa vki fg vki]

cq>ka fgo rw> fc;ka uag ckiAA

tM+;ks rm ikj u tka.k lqtka.k]

folUu rqgkGk dksV fouka.kAA

 

n/kh ygjh tG gsd u nks;]

gfj fre rw> folS tx gks;AA

eqdan ygS dq.k rkgjks ezEe]

v.kq e> nk[ko dksfV vyEeAA

 

leka.km lkafe; ekafg ljhj]

xksfoUn xnk/kj x;kau xghjAA

izxfV~V; varj iwj[k izka.k]

vknsl djS lg vkifg vka.kAA

 

vckG vcz) vdky vØEEk]

vikG vy) vHkkG vHkzEeAA

vpkG vj) vukG vusl]

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

vysg vnsg vusg vuke]

vjsg vNsg vxszg vxkeAA

vØsg viszg v[ksg v[ksl]

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

tke v;ke vck/k viD[k]

vBke vxke v/kke vyD[kAA

vuke vdke vokl vosl]

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

veax viax vlau vlax]

vjax vtax vuar vcaxAA

vHkax vfyax vnzax vnsl]

vknsl vknsl vknsl vknslAA

 

ons be bZlj LkzCc fo;ki]

tqoks tfu Fkk; vtIik tkiAA

vtik; tki r.kks rq v/khl]

vtaik ekgjks vkre bZlAA

 

ugha rqo uke ugha rqo use]

ugha rqo varj isze viszeAA

ugha rqo xqTt ugha rqo tka.k]

ugha rqo eka.k ugha rqo nka.kAA

 

i;air bZlj tksfM+; ika.k]

Øiky djks fgo ew> dY;k.kAA

fn[kkom rw> vuwi nhnkj]

Laklkjg ckgj ekafg lalkjAA

 

cw>S dq.k ukFk rqgkGk cax]

ldfÙk u :nz ewjfÙk u fyaxAA

djark; dkyk;&okGh; Øhr]

prqHkqZt :M+h ekuks; phÙkAA

 

vy[k iqjl vknsl] vej uj ukx miko.k]

lar Hkxr lk/kkj] pkj gh [kka.k pyko.kA

/kj vacj <afDd;.k] osn czãk folrkj.k]

f=Hkqou rkj.k&rj.k] lj.k vlj.k lk/kkj.kA

 

?k.k ?k.kk ?kkV Hkat.k ?kM+.k] fo'o bZl lakHkG o;.kA

^bZljks^ dgS vlj.k&lj.k] ueks ukFk rks ukjk;.kAA

vkfn var vknsl] vy[k vknsl vuarj]

vax&vy[k vknsl] vxe vknsl vizaijA

vsd rw> vknsl] txrxq: tksx tksxslj]

fujfodkj vknsl] usfr vknsl ujsljA

ueks vfnl vknsl uwa] xq.k tiS ^bZlj^ xq.khA

vknsl vy[k bd rq> rwa] ueks ukFk f=-Hkqou r.khAA

 

vkfn iq:l vknsl] ekr fc.k rkr liUuks]

/kkr tkr fc.k /;ku] vki gh vki miUUuksA

:i js[k cgq jax] /;ku tksxslj /;kos]

vej ØksM rsrhl] izHkq ro ikj u ikosA

vy jp.k f=xq.k flolfDr vt] vy[k fujat.k vki gqoA

?k.k ?k.kk ?kkV Hkkat.k ?kM+.k] vkfn iq:l vknsl rqoAA

vy[k iq:l vknsl] vkfn ft.k txr mik;k]

vy[k iq:l vknsl] fcln cSdq.B clk;kA

vy[k iq:l vknsl] /kjkry vacj /kfj;k]

vy[k iq:l vknsl] lsorka lsod rfj;kA

vknsl djks b.k uke uS] tks tksuh ladV gjsA

vknsl vgksful vy[k uS] dj tksM+h ^bZlj^ djSAA

 

ueks fujatu ukFk] ikj dq.k rksjk iEes]

fuxe dgS xe uka;] nsg tksxslj nEesA

ukFk uos&dqG ukx] pj.k jt lhl p<kos]

xkSfj xaxk xk;f=] xq.k Fkkjk lg xkosA

lc /kkae izkx rhjFk lcS] pan joh iwtS pj.kA
dj tksM+ nkl ^bZlj^ dgS] ueks ueks ukjk;.kAA

 

czã osn mPPkjs] ch.k rqEej ctkos]

jaHkk volj jps] xhr lqjlrh xkoSA

O;kkl dhjr folrjS] lØ flj pEej <kGS]

flo vkykspu djS] iko xaxk lq i[kkGSA

ll lksG dGk ve~r Lkzos] lwjt tksr lqHHk /kjSA

vsd= ukFk lqj ful vgks] deyk rqo vkjfr djSAA

 

oklqnso ijczã] ije vkre ijesLoj]

vf[ky&bZl v.kikj] txr thou tksxsLojA

fujkyEc fujysi] vuar bZlj vfouklh]

Fkkoj taxe FkwG] fuf[ky tx lqN~e fuoklhA

nkGn&iki&larki ng] ikjl laxe yksg ijA
fut uke ueks ukjk;.kk] gal ueks ljrkt gjAA

 

lsl vuarflo lxr] X;kau dj ful fnu xkoS]

vuar osn bUnz vt] dhjrh rksj dgkoSA

vuar dksV vo/kwr] egk rilh ou ekagh]

HktS vuar ll Hkka.k] ikj tl dksm u ikghA

fnxikG nso nkuo ldG] lqxq.k dFkr rksjk lcSA

fd.k Hkakr fc;k izkØr dfo] p=Hkqt Fkkjk xq.k poSAA

 

ts.k ln thoar] pj vpj pkj&[kka.kh]

ts.k ln thoar] ozãk.M ldy p= oka.khA

ts.k ln thoar] eksj pk=Dd cchgk]

ts.k ln thoar] fl) lk/kd cgq nhgkA

tho pk lcn lq.k thoMk] efg;G tG FkG ea>GhA

vy[k iq:l vije ije] tGgj ln lq laHkGhAA

 

fla?kklu /kj lksg] djr ohat.k lehj dj]

mnfHkt Hkkj v<kj] iqgqi /kj ifjeG ijA

Nkag /kjr ?ku N=] djS ladj dhjrh]

Årkjr fufl vgj] vjd lflgj vkjfrA

/kqfu djS osn eaxG /koG] xzg rqEej xkoar xq.kA
ekuoh rkgjh egeg.k] djb lso fj>oS do.kAA

 

vlj.k lj.k vHkax] ije eksgkfn iuaxg]

ladj czã lxr] vf[ky x.k&bZl vuaxgA

eaxG cq) e;ad] rj.k&ru lqdj xq: frr]

jkg dsr jFkh&vj.k] uoxzg lkafr djs furA

iwj.k iwuhr Lkz-hjke in] fo?ku gj.k =;yksd ojA

ifj.kkae gsr ^bZlj^ iq.kS] rrg ukae Hko fla/kq rjAA

 

izxV ukae ijrki] okl oSdqaB olk;ks]

izxV ukae ijrki] nwr te =kl fn[kk;ksA

izxV ukae ijrki] paM HkkxS pkSjklh]

izxV ukae ijrki] mj uag jgs mnklhA

jkae jkS ukae izk.kh jVS] rklwa tG ikFkj rjSA

/kj /;kau ^bZljk^ lad/kj] vtq jke eq[k mPpjSAA

 

=hde iqjlksre] :Ik gs egk euksgj]

gfj okaeu g;xzho] /kuql /kkj.k Qjlq/kjA

fudGad xksih ukFk] ifrr ikou izeksn?k.k]

ek/ko lkGxjke] vuar uke t ukjk;.kA

=; yksd ukFk rkj.k&rj.k] lkgc ofy Hknz laHkjSA

/kj /;kau ^bZljk^ lad /kj] jkae ukae eq[k mPpjSAA

 

tue ihM+ txnhl] bZl vorkj u vk.ks]

NG cG dfj NksMo.k] tue vki.k dj tk.ksA

Hk.ksa uke gaw Hkf.kl] tksfr txfr tx nhlS]

Øik lk/kuk dj.k] rou ØksM+h rsarhlSA

nzx nso fnuadj] lfl nqoS] f=xq.kukFk rkj.k rj.kA

^bZljks^ dgS vlj.k&lj.k] fdlwa rw> dkj.k&dj.kAA

 

fujkdkj fujysi] vxe tka.kS L=qfr flo vt]

vuar okj vorkj] djS Hkw/kj Hkxrka dtA

t;fr t;fr tx tho] fcM+n jk[k.k cnzhir]

vxe lqxe dj vej] lar lgk;d NG [kG grA

xr izkØe rksjk dks fx.kS] ukeS uj ukjh lgSA

xzHkokl ikl vkoS ugha] dj tksM+h ^bZlj^ dgSAA

 

jkae ukae ijrki] g.kwa nw.kkfxj yk;ks]

jkae ukae ijrki] banz banzkl.k ik;ksA
jkae ukae ijrki] /kq: vopG gq; jfg;kS]

jkae ukae ijrki] ikaMq dqG udyad dfg;kSA

jkae jkS ukae jVrka jl.k] vuar Hkxr tu m)jSA

/kj /;kau ^bZljk^ alad /kj] vtq jke eq[k mPpjSAA

 

Ekkr mnj uo ekl] :nr Åa/ks flj jfg;kS]

rn ik;ks uj rUu] ladVka cgq fo/k lfg;kSA

ilq tse jg isV] lks.k eG ew+«k lq [kk;ks]

HkT;ks ugha Hkxoku] xk< lq[k ewG xek;ksA

txnhl Hktu tka.;ksa ugha] /kk;ks /kj /ka/kks djSA

/kj /;kau ^bZljk^ lad /kj] vtksa jkae eq[k mPpjSAA

dh/k ugha dsnkj] izkx teuk ugha ik;ks]

lsr ca/k jkesl] HkVdrks Hkwe u vk;ksA

x;k u Ugk;ks xax] nkau dqjNsr u nh/kkSA

tqgkj;ks u txnhl] deZ Hko&ca/ku dh/kkSA

ru ik; lqHkx ekuo r.kksa] isze u varj ikb;ksA

^bZljks^ dgs js vkrek] xksfoUn xq.k uag xkb;ksAA

 

dlk djo gksa egy] egy fxjesj dgkoSA

dlk xko gksa xq.k] xq.kc T;ka rqEej xkoSA

esYgka dh /ku eky] fljhth pj.kka vkxS]

dlk i[kkGk ikao] ifor u[k xaxk ykxSA

dh iqgi p<koka flj ijS] ikfjtkr oz[k rw> ?kjSA

jktkf/kjkt dh jh>oka] dfo ladj lsok djSAA

 

jk[kS T;qa R;aq jgka] tgka fujeS R;ka tkoka]

gqde r.kk ol gqoS] tdks flfj fxjk t.kkokaA

dkae yksHk en Øks/k] eksg oM lc tx ekagh]

rwa gh ekj thokM+] ije rarj rqo ikaghA

/;kau dj utj rkslwa /kjS] lks fuoka.k tx foLrjSA

jktkf/kjkt rksjh jtk] ^bZlj^ jk flj ÅijSAA

 

vuG tG FkG vuar] Fk;ks :Ik /kj FkacG]

dey onu eq[k dey] ifor tG xax gGkcGA
vf[ky m)kj.k vpy] olS jkse jkse czgeaMy]

ikM+.k fxj ty iz?kfG] eus uke tu eaxGA

fpr gwar pify tqxy dfj] uj ukjk;.k rw> fujeGA

vknsl folu voxr vy[k] ogS tqx tk;s vsd iGAA

vej esj vk/kkj] esj olq/kk vk/kkjs]

/kjk lsl vk/kkj] lsl dqje lk/kkjsA

dwje tG vk/kkj] uhj lq vfuy v/kkjs]

vfuy tG vk/kkj] lfDr djrkj l/kkjsA

djrkj lnk fuj/kkj gh] dfo e jkp nwtk djeA

vki t djarka vki QG] vkifg foyls ;g ejeAA

 

e.kka rsy fry eka;] okl fte iqgi fojktr]

jax ethB lq lgr] lcn vjFkkfnd lktrA

osGk lk;j olr] nk: e> vxu fn[kkor]

i;l eka> ?kzr iwj] bZ[k e/kq jl mitkorA

ofy nkgdrk ikod fols] lk/kqtu lksgS lg.kA
^bZljks^ Hk.kS R;wa gh vol] eks eu cfl;ks egeg.kAA

 

jke fdlu ukjk;.kk] lfpnkuan xksfoanA

oklqnso ohBG foHkq] ujgj xksdG uanAA

okj;kS Qsj;kS ukao ij] fd;k t jkbZ ywa.kA

ftuk pykoS iaFk flj] fruk HkqykoS dwa.kAA

 

uj rks dqN djrk ugha] djrk lc djrkjA
ns[kks djrk D;k djS] j[k cank brckjAA

 

cank cgksr v/khj gS] fry Hkj ugha djkjA
jk[kS lkfgc rks jgS] cank dk brckjAA

 

gfjjl lwa lc lq[k gqos] gfjjl lwa lc /;kauA
gfjjl lwa uo fuf/k&gqos] gfjjl :Ik fu/kkauAA

 

ldG gjhjl lks/k lqHk] oka.kh vjFk fopkjA

lq.krka QG izkeS lnk] ts lw>S rr lkjAA

 

rud Hk.kd gfjjl r.kh] d<r izak.k lq.k dkuA
egkiki lg ekSpoS] vkxs tue u vkuAA

 

gfjjl lwa lq/k&cq/k gqoS] dLV u O;kiS dks;A
gfjjl lwa lnxr lnk] ygS ldy uj yks;AA

 

ljc jlk;.k es ljl] gfjjl leks u dks;A

gsd jrh ?kV lapjS] lg ?kV dapu gks;AA

 

gfjjl jkS xq.k ljl gS] tks dksbZ ihoS tklA
ihoS lks vEej ins] nk[kS bZljnklAA

 

gfjjl gj jl bZd gS] vujl vujl ekuA
fcu gfjlj Hkxfr fcuk] tue ozFkk uj tkuAA

 

fdo bZlj gj jl dF;ks] lqfng rhu lks lkBA
egk nwB izkeS eqxr] izr&ur dhtS ikBAA

 

¿Nan e¨rhnkeÀ

eq.kh gksa [;kr egkfj; er]

xksfoUn u tka.ko rksfj; xrAA

Hk.kS Hkxoku d:a xq.k HksV]

Ekgk xzHkokl r.kk xq[k esVAA

 

EkakX;ks gksa ljc fn;ks rSa ew>]

rqgkfj; xr ekaxw du rw>AA

ekaxw eu okp djEe eqjkj]

ujk;.k take.k&ej.k fuokjAA

 

gfjjl jks jl ysr gesl]

ykxS uag dkG Hk; youslAA

tiS do bZlj nqb dj tksM+]

dFkarka; iki dVS nq[k ØksM+AA

 

vsdks jl.kkg ygwa fde var]

ikj uag ikor lsl iq.karAA

u tk.kwa ; rksjk; ikj ujsl]

vknsl vknsl vknsl vknslAA