dfo tksxhnkuth dfo;k

f’kok"Vd

 

NUn Hkqtaxiz;kr

 

f’kok vkoM+k :Ik rS l`f"V tk.kh

f’kok ÅxrS Hkka.k iS phj rk.kh

f’kok lksf[k;ks gkdM+ks uke flU/kw

f’kok izka.k ns iksf[k;ks e`Rr cU/kw A1A

 

f’kok cSpjk :Ik rw nq"V ekjs

f’kok dwdM+k :Ik rw isV Qkjs

f’kok v/kehZ ujka uSa lh[k nhuh

f’kok ckr fo[;kr rSa fo’o dhuh A2A

 

f’kok dkegh :Ik rSa uke ik;ks

f’kok yk[k.kka Hkwi iS dzks/k yk;ks

f’kok Jks.k lapkjrka ckr [kkjh

f’kok cS.k Åpkjarka nsg tkjh A3A

 

f’kok fcoZM+k :Ik rw fo’o HkzktS

f’kok jk.k gEehj iS gsr jktS

f’kok uks?k.kka U;wfr;k dqYgkM+h esa

f’kok pD[kM+kbZ ftekbZ ?kM+h esa A4A

 

f’kok jko iS vkorh cht jksdh

f’kok dku iS /kkorh eksr >ksdh

f’kok lEHkGh :Ik eqYrku /kkbZ

f’kok iq= cSdq.B ls tk; ykbZ A5A

 

f’kok cSgjh fcOojka chp HkklS

f’kok lS.kh OgS lsoxka =kl uklS

f’kok cStq chokg dks tksx VkY;ks

f’kok rw fgek Hkk[kjka xkr xkY;ks A6A

 

f’kok vkxjS jktyk :Ik :Bh

f’kok dsgjh :Ik gqWdkfj ÅBh

f’kok jkst uks ‘’kkg dks eku ekj~;ks

f’kok fgUn dk HkwiR;ka Qan Vkj~;ks A7A

 

f’kok :Ik xhxk; rw xk; jk[kh

f’kok oRl e`xsUnz Hkks fgUn lk[kh

f’kok vkt vksrkj rwa bUnzckbZ

    f’kok tksfx;snku ;s Lrqfr xkbZ A 8A