dfo fgaxyktnkuth dfo;k] lsokiqjk

nqxkZ&cgRrjh

NUn Hkqtaxiz;kr

 

euaNk ijczã fgaxksG ekrk

lEkS lkr iksjkaWa jeS nhi lkrk

tWCkw nhi es tke ,dks ftdkaWjks

fnlk iPNeh nwj izklkn }kjksA1A

 

ftdks /kksdck dkt tkoS tekrkW

vik iki FkkoS ctS fl) vkrkaW

djkekr jh ckr lk[kkr dSbZ

lrk ekr jh pUnzdwikfn lSbZA2A

 

uxzh lksuesuh iNS xkWe ukWgh

egk dklVk ?kksj ÅtkM+ ekWgh

izik dwi uSM+ks u cSM+ks Ik;k.kksa

tykY;k r.kksa QsVcks FksV tk.kksaA3A

 

cgS tkrjh jkrjh nhg ckjk

/kdS pk<+cks ekx jks [kkx /kkjk

mnS&vnz tks ckjeksa HkkW.k ÅxS

icS&vLr lks iwfx;ka uhB iwxSA4A

 

rBS vkxoks [kkx gwW Nkx rksM+S

pWMh dkfGdk ekr jS Jks.k pkSM+S

yxkoS lCkS ‘’ks"k fcUnh yykVkW

djS Qsj foJke ik[kS dikVkW A5A

 

mBS >kM+ d.Mhj ikgkM+ vSaMk

c.kSa eaFkjkW gky.kksa iaFk cSaMk

[kGDdS lnk uh>jkW uhj [kksGkW

NyS dq.M vYyhy lYyhy NksGkWA6A

 

dSbZ tkrjk r= i=kG dwWtS

xgDdS flok lkn lknwG xwWtS

ftdka nkdys tkrjh iks<+ tkoS

xqlkbZ jgS tkxrk jkx xkoSA7A

cMS izkr Jhekr eathj ckxS

tjkW xkr tEekr tEekr tkxS

lq.khtS vyadkj >adkj JqrkWaaaaaa

gqOkS uhan fc{ksi rkdhn gwWarkWA8A

 

fctS ekr jh tkrjh yksd cksyS

[kEek cS.k mpkjrk uSa.k [kksysS

iqxkoS xqQk&xHkZ ik[kS iqtkjk

nqtUek tekrkW gqoS ts.k }kjkA 9A

 

uoks tUEk ys dq.M d.Mhj UgkoS

egklq) OgS eq) eka uwW uekoS

y[kS lwG flUnwj jks >ksd ysrks

JT;ks ekr JhgkFk f=uksd lsrksA10A

 

/kuks /kU; lks yksd tks uksd /kksdS

cGs xksj gwW vkSj ckrka fcykdS

jP;k jke jk nks; fp=ke :M+k

p[kkW&loZ ,dks fc;ks loZ& pwM+kA11A

 

xnk ys [kM+ks ykWxM+ks vxzxkeh

Hkys ekr fgaxksG fgaxksG HkkWeh

eq.kha eSa ftdks vkfn vUukfn ekbZ

vorkj ys ekWeM+k /kke vkbZA12A

 

fFkjk vkoM+k uke fo[;kr Fkk;ks

fNik&l=q lks rseM+S N= Nk;ks

ldks lksf[k;ks gkdM+ks uke flU/kw

cgUrks Fkdks jksfd;ks yksdcU/kwA13A

 

pdzh iho.kksa ik; HkkbZ cpk;ks

{kq/kkGh g.kS- gsd gsjac [kk;ks

p<+hT;ks /kdS rseM+ks lqdz pSGks

HkqtkW >ksd dh/kks fi=kayksd HksGksA14A

 

yach dksl dSbZ xqQk [kksl yh/kh

djs iksl iklkW.k funksZ"k dh/kh

tBS vkoM+k ekeM+kbZ iqtkoS

vkbZ /kksdck yksd vUusd vkoSA15A

 

jP;ks Qsj izklkn ckgknjk jks

/kuks Hkkx Hkw Hkkx HkkVh /kjkjks

gqoks uk blks FkkWu uk vku gwW.kksa

fniS bUnjkW efUnjkW gwWrk nwW.kksaA16A

 

<+dh uhao dkdksnjkW yksd nwdS

QrS fPkUg vkdkl ykxks Q:dS

fe.kS esg jks ekx ikrkG ekuWw

ldks nsgjks lsgjks jRukuwWA17A

 

fFk: ewjrh lwj jS uwj FkkbZ

frdk LoIu jS ekWgh fi.MkW crkbZ

fljks:g dksls; dkGk ljh[kk

fr;ks vkWd HkW ckWdM+k usr rh[kkA18A

 

>xS HkkG flUnqj T;kas TokGk >kGk

eqnzkGh xGS fg.MqGS eq.M ekGk

HkqtkW HkkWe.kkW dad.kkW lTt dh/kka

ylS lwG MS: [kM~x [kiz yh/kkWA19A

 

NÅ HkSau NksVh ngwW vksM- NktS

fcpS ikV&jktho ekth fcjktS

[kM+ks ykWxkM+ks chj ohjkf/k [ksrw

djS jkxM+kW NkxM+kW jkg dsrwA20A

 

[kGkW /kwdGkW vknjS chj [ksGk

feyS ck/kjS tksx.;k tqRFk esGk

HkjS i= HkSlkW vtkW j= HkksxS

vNDdkW NdkW Nkd nk: vjksxSA21A

 

gqoS /kRr yksfgRr eSeRr gkyk

ulkjk fdlk ikj lqGkW fuokyk

e/kw ekl vklkst es jkl eMS

frgwW yksd jh Mksdjh rsfFk rMSA22A

 

jtk cã jh :Ik vUusd jEeS

?k.kWk ckt.kkW ?kw?kjkW ?kEe ?kEeS

?kVk Hkn~n T;ksa un~n vkWu) ?kksjS

/kqcS rkG dalkGk lakWxhr /kksjSA23A

 

r.kS rkj lSrkj ch.kkfn rU=h

c.kS chl cRrhl HkS:a ctU=h

MQkW eknGkW ukn MS:W MeadS

/kjk C;kse ikrkG /kwtS /keadSA24A

 

/kuks /kU; eka vkoM+k /kkM+/kkM+k

v[khTkSa fdlh thg Fkkjk v[kkM+k

lnk rw jeS jkl uks dksM+ lkFkS

egkeksM+ rw dksM+ rsarhl ekFkSA25A

 

ftdk vkoM+k nsl tslk.k ftYYkS

djUuh frdk nazx nslk.k fdYyS

e;Unh c.ks dkUgjS Fkki ekjh

rjh lkg rksQkWu jS ekWg rkjhA26A

 

fcYkwWC;ks fu/kh uhj Jh gkFk ckeS

iqjh esa ldks lhj gUukst ikWeSa

ltk gWw NqM+k;ks vkbZ jko ls[kks

ykbZ iq= fi=sl jks yksi ys[kksA27A

 

poRFkw r.kkas rwfV;ks ÅWV phUgks

djs dkB jks ikWo miko dhUgksa

fnih dwi jS ÅijS :Ik nEHkh

Fk;s VwdM+k tkorh yko FkEHkhA28A

 

egkjkt uWw jkt jh>s lekI;ks

fFk: jkt jks jkt nslk.k FkkI;ks

tBS >kfM+;kW [kaM Jh[k.M tSM+h

uxka iqatjh eatjh :Ik uSM+hA29A

 

fgUnwok.k jks ?kzk.k nslk.k gwxks

o.kkWjks vyadkj izkdkj Åxks

cqjTtkW pgwW tkW.k yksds’k ckdk

izFkh vkHk jS chp HkkWxS irkdkA 30A

 

iM+S nhB vklsj T;ksa esj iCcS

nwrh nsf[k;kW LoxZ jks nqxZ nCcS

flyk jk fdyk }kj fp=ke lksgS

fcHkwlk vyksdhd yksdkWW fceksgSA31A

 

dikVkW r.kha xk<+rk ctz dhlh

c.kh Hkkfy T;kas ttz ckdS crhlh

dlS C;kG gwW uhao ikrkG dkWuS

egk mPprk Hkk[kjkW rq[N ekWuSA32A

 

frlksrk ftlks uhj xEHkhj VkWdks

fcywaeS fcpS tkG HkqTtkG ckWdks

ftdk dksV uwW nsork gkFk tksM+S

pgqW dwWV jS chp cSdwWV pksMS+A 33A

 

Nchyks ?k.kksa [kkl vkokl NktS

y[ks ?kkV LokjkV jks ikV yktS

fujkGS QcS QwVjks >wWB ukWgh

eukas esj jks dwV cSdwWV ekWghA34A

 

y[khtS vlh HkkWfr vkdkl ykxks

Hkokuh [kM+k ikW.k yh/kkW =Hkkxs

geslk jgS l=q jks lhl gkFkS

eq[kS j= jks rklGks N= ekFkSA 35A

 

fniS vkoM+k vkn izklkn nwtk

iqtkjk djS fuR; uSfeR; iwtk

pos pafMdk pafMdk nhi pkLkS

filS Bhd ckYghd Jh[kaM iklS A36A

 

fljh xax jks uhj lUuku Lkk:

nLkRrwj flUnqj dIiwj nk:

gqoS gkse vklkojh /kwi gwWeSa

?k.kkW lkW?k.kkW nhi lkWehi ?kWeSa A37A

 

QykW xat QwykW nGkW iqat QkcS

r;kjh jgS lklrk nkl rkcS

ngwW gkFk tksM~;kW i<+S Nan nksgk

c<+S eSaenknhd lksjaHk cksgkA38A

 

JyksdkW /kq.kh ikB nqxkZ lq.kkoS

xq.kh ek<+ jS jkx lkSHkkx xkoS

cWch oh.k lSrkj lSuk; cktS

=ekGk ?kqjS es?kekGk rjktSA39A

 

tqM+S vk; lOokl.;kW jk;tknh

njLLkS dSbZ lsodkW ek; nknh

geYyS /kuks mUnjh lsu gan

euksa eSFkyh cUnjh lsu canA 40A

 

gqoS pEejkW >kVdk tksfr gwcS

lnk ÅrjS vkjrh lka> lwcS

rds Hkknoh ekg ÅikUr frRFkh

iM+S ek; jS ikW; i`RFkhi i`RFkhA41A

 

iquS pSr vklkst jk Losr  ik[kkW

yqGS ekr uwW tkrjh yksd yk[kkW

cnhtS fdlWw dhjrh gsd ckdS

FkGh jh nqrh nk[krks lsl FkkdSA42A

 

izokM+k fdlwW gsd thgk iq.khtS

djkW tksfM;kW dksfM+ vknsl dhtS

/ktkGh geS Qsj vkSrkj /kkj~;ks

cMks dke Jh tksxek;k fopkj~;ksA43A

 

vHkS nku tslkW.k chdkW.k vIiS

frdk vkt tks/kkW.k jS jkt rIiS

vkbZ vkoM+k uke fc[;kr ;sGk

ctS bUnzckbZ ftdk ;s.k csGkA44A

 

ueks nsl ek: /kjk dksV uksokW

ueks nazx xs<+k dykW [kqnZ nksokW

iz.kEeks leksa P;kj NS uks igkseh

ueks ekl vklk<+ jh 'kqDy uksehA45A

 

ueks lqdz lU/;k ?k.kks Js"V lEeks

uf[k=kW r.kksa ikfrlk Lokfr uEeks

egky{keh ekr /kkikW uekeh

ueks ekr jks rkr lkeqnz ukeh A 46A

 

cGs rUueks rUueks bUnzckbZ

rqgh lqU; jS ekWgh pSrU;rkbZ

egaek; rwgh rqgh tksxek;k

izdRrh ldRrh rqgh uke ik;kA47A

 

rqgh jkse esa rkse cSzeaM jk[kS

uoS [kaM rwgh ?kM+s HkkWfx ukW[kS

jeh rw jgS czã jS jkse jkseS

rjka fcac Nk;k jgS czã rkseSA48A

 

izFkEek rqgh iCcbZ lSy iqRrh

nqjXxk rqgh czã pkj.; nqRrh

=rh;k rqgh pUnz ?kUVk rohtS

prqFkhZ rqgh dwlekaMk pohtS A 49A

 

eq.khtS rq gh iapeh Ldanekrk

[kVh ekr dkR;k;.kh rw fc[;krk

jpS lkreks :Ik rw dkGjk=h

fnxh xksfj rw fu/;eh flf)nk=hA50A

 

/kqjkW rw lqjkWjk; uks uke /ksbZ

dghtS iqu% jkoGk :Ik dSbZ

rqgh Hkhy.kha HkS"k laHkq HkqGkoS

jtksewjrh ys[k rw gh :GkoSA51A

 

gjhcPN JhyPN rw chl gRFkh

rqgh iUuxk/khl jS lhl i``FFkh

rqgh iPN rkjPN es lh?kzrkbZ

jrh ewjrh esa rqgh lqUnjkbZ A52A

rqgh HkS"k es lwj es uwj HkkLkS

rqgh esg dknEc.kh p=eklS

fniS rw ?kVk eS NVk |ksr}kjk

/kiS rw tVk eSa rVk xax/kkjkA 53A

 

Nrh rw lrh Hkwifr nPN Nks.kh

xrh eRr ekrax rw gal xkS.kh

rqgh pUnzek rqaM pkeaqM paMh

vi.kkZ vtk bZLojh rw v[kaMhA 54A

 

fctS rw JtS vkgokW ckg chlkW

ltS rw fg;s gkj >w>kj lhlkW

rqgh gkFk ys 'kqG lknwG gDdS

=.kka ek= rw lqdz jk Nk= rDdSA 55A

 

egSjke.kks lqaHk fulqaHk ekj~;k

cyh paM eqaMkfn rqgh fcnkj~;k

fnrh iq= rw ekfj;ks cktnzksgh

yyDdkfj MDdkfj;ks chtyksghA56A

 

rqgh vTt;k vHHk;k vfCCkGack

rqgh lkd.kh Mkd.kh ckdlkGh

rqgh Hkwpjh [kSpjh HknzdkGhA57A

 

rqgh ta=.kh ea=.kh va=tkek

rqgh /ak=.kh ra=.kh cqf)/kkek

rqgh fxOojkW fcOojkW chp xktS

rqgh jkoGkW nsoGkW e/; jktSA58A

 

rqgh dkfGdk TokfGdk ctzdk;k

rqgh eaxGk rksrGk tksxek;k

rqgh fiaxGk fMaxGk i| x|k

rqgh cSfndk ykSfdxk NUn fo|kA59A

 

rqgh Hkkjrh Hkk[k.kh loZ Hkk[kk

rqgh loZ nkrkj eankj lk[kk

gekÅ ijka rks djkW NkWg gsdks

u dks ikj vksrkj Fkkjk vusdksA60A

 

rqgh lkjnk ukjnk dklesjh

rqgh dkfGdk Hkkl enzkl dsjh

d`ikGh rqgh fdYydrS fdYyDdS

ftyS mRrjk[kaM rw TokGk tDdS A 61A

 

dqEk[;k rqgh dkWe: nsl dkWuh

HkGs rRFk rw eRFkgh.kkW Hkokuh

fnlk izkfp vkokfp rwgh mnhph

rqgh ekr fgaxksG jktS izrhphA 62A

 

rqgh fla/k vklkiqjk :Ik rkiS

rqgh vafcdk ekr vSckr vkiS

rqgh vcqZnk vnz vkcw vxzktS

rqgh cSpjk laHkjk ekr cktSA63A

 

flyk :Ik vkesj rwgh ldRrh

rqgh th.k tEok; tksrkW tdRrh

rqgh tksfr TokGkeq[kh tksc.kSjh

clS rw fnyh tksx.kh cs[k cSjhA64A

 

rqgh dkegh uke nsoh dgkW.kh

egaek; nqxk; rwgh e`MkW.kh

rqgh pkW.k pkeaM pkyDdusph

rqgh jktjktsLojh MwaxjsphA 65A

 

ctS ekYg.kkW ekr rwgh fcjkbZZ

cGw rw izFkhjkt jS jktckbZ

iqu% ek; xhxk; rqgh iq.khtS

HkqtkGh rqgh ukx.ksph Hk.khtSA66A

 

fla?kkGh rqgh lhfedk gksy lS.kh

cznkGh rqgh xwafxdk ukxcS.kh

[kxkGh rqgh fcOoM+k p[[kM+kbZ

eqnzkGh rqgh vkoM+k ekeM+kbZA 67A

 

/ktkGh rqgh duZyk /kkcGWk.kh

cMkGh ruS P;kj csnkW c[kkW.kh

fdlks vksM+ ukS dksM+ rwgh dgkbZ

fctkbZ mek vkt rw bUnzckbZA68A

 

 

FkbZtS blk :Ik vUusd Fkkjk

ldks lkjnk dS ldS ukWgh lkjk

tiwW thg lksHkkx eksHkkx tkxks

yGS vk; Jhek; jS ik; ykxksA69A

vcS churh gsd fgaxksG okGh

ftdk /;ku nS dkWu dhtS /ktkGh

ygSjh egSjkW.k HkwikG yPNks

v[kks nwljks jh> [khtkG vPNksA70A

 

dyczPN Egkjkt jk lsodkW dks

c.;ksa jkf[ktS cwMlw Hkwi ckWdks

cGs gwa yqGs jkoGk ikao cUnw

vM+h uko Åckjck vko bUnw A71A

 

yadkGS p<s+ pky ta?kkG ysYkS

gyh jktM+k T;ksa izFkhjkt gsyS

gjh iksdjh jS gqoks tse OghtS

doh ikr jh ekr Åcsy dhtSA 72A