महाकवि मावल जी वारसडा कृत +

 महाकवि मावल जी वारसडा कृत ये छंद चारण और भाटो के मध्य वाक़युद्ध मे चारणों को  विजय दिलाई थी  मावल जी डिंगल के जन्मदाता माने जाते है 

nsoh tksx.k pkGdusp t;ks

 

nksgk

 

pkGjk; jS pkGjh] >kyh lsod >ac

ofG;ks fnu VfG;k fo?ku] vkax.k QfG;ks vacA

ns >a>sM+h jksx nq[k] ix csM+h [kG isp

rwa ckyd rsM+h rBS] usM+h pkGduspA

 

NUn jkseda/k

 

lqHk HkkGd nhB laHkkGd lsox] >kG cackGd jksl >MS+

fodjkGd lhag p<S fojnkGd [ksrjikGd vxz [kM+S

pD[k uD[k l:Ik jpS fpjrkGd nk.ko xkGd laHkw n;ks

izrikGd ckGd jksx iztkGd tksx.k pkGdusp t;ks

                      nsoh tksx.k pkGdusp t;ksA1A

 

j.k rkGd >kG l=ka flj jkGd ds eghikGd lso djS

pejkGd lhl <qGkGd pkSlB] rst mtkGd Hkka.k rjS

vdjkGd ?kkV /krkGd vksir]FkkV FkVkGd vk.k Fk;ks

izrikGd ckGd jksx iztkGd] tksx.k pkGdusp t;ks

                         nsoh tksx.k pkGdusp t;ksA2A

 

HkGGDd f=lwy c.ks vax Hkwl.k] dksj tjh iGGDd fd;S

uprka [kGGDd ixka ct usoj] gkj uxka gGGDd fg;S

eqGGDd igsid Qwg >M+s] eq[k rst joh HkGGDd r;ks

izrikGd ckGd jksx iztkGd] tksx.k pkGdusp t;ks

                            nsoh tksx.k pkGdusp t;ksA 3A

 

pV iV~V fuiV~V >VksiV pkslB] ukp v?kV~V vEkV~V upS

vV iV~V eqxV~V /kjS flj Åij] jkl lqHkV~V izxV~V jpS

>a.k.kV~V lq?kV~V ots ix >ka>j] FkkV FkMka la.k.kV~V Fk;ks

izrikGd ckGd jksx iztkGd] tksx.k pkGdusp t;ks

                            nsoh tksx.k pkGdusp t;ksA 4A

 

 

/ke /ke ctS ?ke ?kae upS /kj] usoj iS Be Bae unak

ue uEe Hkouha; pkeq.M ukpr] OgS Me: MeMae gnka

pEk pEe vkHkw"k.k vax peadr] Hkk.k mnsfxj chp Hk;ks

izrikGd ckGd jksx iztkGd] tksx.k pkGdusp t;ks

                         nsoh tksx.k pkGdusp t;ksA 5A

 

uedS ?kedS BedS ix uwij] pwM+ Hkqtka nedS pedS

dzedS ngwa dqaMG dkauu dk] N= NkxGh;k jades NaedS

ledUr flUnwj jh js[k laokjr] HkkGedS vHkdS Hkfj;ks

izrikGd ckGd jksx iztkGd] tksx.k pkGdusp t;ks

                         nsoh tksx.k pkGdusp t;ksA 6A

 

pyrh yydkj fgyksfey pkSlB] gkd HkS:a gydkj gLkS

uprh HkGdkj oGks oG ukpr] yky pqM+h HkGdkj yLkS

frydka HkGdkj djS iydka frd] izsr eq[kka cydkj Ik;ks

izrikGd ckGd jksx iztkGd] tksx.k pkGdusp t;ks

                         nsoh tksx.k pkGdusp t;ksA 7A

 

paM eqaM ?kqeaM fcgaMd pke.M] uo [kaM v: czgeaM ueS

izpaM gqMaM HkwMaM iz[kaMt] :aM nqjaM v[kaM jeS

>q.M tksx.k Fkq.M mHkaM >Vks>V] [k.M uoa` p.M [ksg [k;ks

izrikGd ckGd jksx iztkGd] tksx.k pkGdusp t;ks

                         nsoh tksx.k pkGdusp t;ksA 8A

 

[kG Fkksx.k lzks.k vjksx.k [kIij] NsM+r tksx.k tksl fNYks

en Hkksx.k ekal vkjksx.k eSear] ?kko =eksx.k nSr f?kys

vax jksx.k esV <ds ij vksx.k] dzhr veksx.k jhr d;ks

izrikGd ckGd jksx iztkGd] tksx.k pkGdusp t;ks

                         nsoh tksx.k pkGdusp t;ksA 9A

 

oft Mkd =ackd /kekad oGksoG] gkd paMh uo yk[k geSa

ifM+ /kkd ujka pkd izFkh] uj ukx lqjka vlqjkad ueSa

en Nkd vSjkd ih;kd geslt] ys cdjkd p<kd fy;ks

izrikGd ckGd jksx iztkGd] tksx.k pkGdusp t;ks

                         nsoh tksx.k pkGdusp t;ksA 10A

 

 

 

>.k.kkV ctS jerka ix >ka>j] O;kse Madk c.k.kkV ctS

[kijka [k.k.kkV gqoS jr [kko.k] NksG j=ka N.k.kkV NtS

uprka >.k.kkV ixka ot usoj] N= NVk N.k.kkV N;ks

izrikGd ckGd jksx iztkGd] tksx.k pkGdusp t;ks

                         nsoh tksx.k pkGdusp t;ksA 11A

 

czgeka.kh; jka.kh; csn c[kk.kha;] tka.kh; eka.kh; pkj tqxka

vlqjka.kh; ?kka.kh; ekj mMk.kha;] [kka.kh; cka.kh; >ky [kxka

lxrka.kh; gks; czã.kh; lkFks] ukp upka.kh; ?kkV u;ks

izrikGd ckGd jksx iztkGd] tksx.k pkGdusp t;ks

                         nsoh tksx.k pkGdusp t;ksA 12A

 

pkGjk; flgk; c/kk; lqpkj.k] xk; ctk; jh>k; xq.kka

lqjjk; ueksa eagek; lqjkair] [kk; [kGka [kiok; [k.kka

x<+ xke fnjk; p<+k; xtka] ij vkn Hkokauh; lgk; v;ks

izrikGd ckGd jksx iztkGd] tksx.k pkGdusp t;ks

                         nsoh tksx.k pkGdusp t;ksA 13A

 

cq/kokau lekau czokau cGkscG] Fkkau lqFkkau vekau FkI;ks

vlqjkau [kikau Hkqtkau vtkau] tqatku tqxkau ftgkau tI;ks

egknku oznkau czoks lueku;] pSu lnk vuqekau p;ks

izrikGd ckGd jksx iztkGd] tksx.k pkGdusp t;ks

                         nsoh tksx.k pkGdusp t;ksA 14A

 

ijtsl jesl egsl izeslt] lsl [kxsl xq.ksl ltS

vj/ksl fj[ksl jVS ?kV vks?kV] Hksl n/ksl gesl HktS

uj nsl ujsl uekfe djS] fur dslo T;aw iz.kesl fd;ks

izrikGd ckGd jksx iztkGd] tksx.k pkGdusp t;ks

                         nsoh tksx.k pkGdusp t;ksA 15A

 

NIIk;

jkaer pkGdusp] tdk xfr y[kh u tkoS

bUnz djr vknsl] ije xfr y[kh u ikoS

lsl fuaokor lhl] f/kuks czn rw> lxrh

vkbZ vkn vukn] iqj[k iqjk.k izdRrh

lqj vlqj ikj ikoS ugha] vki cM+k NkS bZljh

pkGd nsoh pfjr poS] t;ks ekr tksxsljhA